WERTYKAL s.c.
ul. Łąkowa 1
32-080 Zabierzów

kontakt: 604 077 427
szkolenia: 600 947 722
administracja: 604 077 092
przeglądy ŚOI i SSA: 698 496 551
 
biuro: +12 346 12 18
fax. +48 12 378 94 79
e – mail: biuro@wertykal.pl

SZKOLENIA

 

 

Zaj­mu­jemy się pro­wa­dze­niem szko­leń z zakresu BHP, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem prac na wyso­ko­ści. Zakres naszych szko­leń uzu­peł­niamy m. in. o szko­le­nia prze­ciw­po­ża­rowe, z pierw­szej pomocy, a także o szko­le­nia zakoń­czone egza­mi­nem UDT i SEP.

 

Każde szko­le­nie obej­muje dwie czę­ści: teo­re­tyczną i prak­tyczną. Szcze­gólny nacisk kła­dziemy na prak­tyczne wyko­ny­wa­nie ćwi­czeń przez Kur­san­tów, pozwa­la­jąc tym samym na efek­tyw­niej­szą naukę zagad­nień.
Zakres tema­tyczny szko­leń jest indy­wi­du­al­nie dosto­so­wy­wany do wyma­gań Klienta i Zakładu Pracy.

 

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z pełną ofertą szko­leń w zakładce Pro­gramy szko­leń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edi­ted: May 2016