WERTYKAL s.c.
ul. Łąkowa 1
32-080 Zabierzów

kontakt: 604 077 427
szkolenia: 600 947 722
administracja: 604 077 092
przeglądy ŚOI i SSA: 698 496 551
 
biuro: +12 346 12 18
fax. +48 12 378 94 79
e – mail: biuro@wertykal.pl

PRZEGLĄDY

Środki Ochrony Indy­wi­du­al­nej są nie­od­łącz­nym ele­men­tem pracy na wyso­ko­ści, warto więc zadbać o ich odpo­wiedni stan tech­niczny, prze­glądy i odpo­wied­nie prze­cho­wy­wa­nie. Nasza firma świad­czy usługi z zakresu prze­glą­dów środ­ków ochrony indy­wi­du­al­nej, jak i sta­łych sys­te­mów ase­ku­ra­cyj­nych.
 

W kwe­stii pra­co­dawcy jest dba­nie o kon­trole tech­niczne sprzętu do prac na wyso­ko­ści. Koniecz­ność kon­troli nakłada instruk­cja użyt­ko­wa­nia ŚOI. Znaj­dują się tam także infor­ma­cje o żywot­no­ści pro­duktu, prze­glą­dach okre­so­wych, pra­wi­dło­wym użyt­ko­wa­niu czy spo­so­bach prze­cho­wy­wa­nia i konserwacji.

 

Prze­gląd okre­sowy powi­nien odby­wać się nie rza­dziej niż raz w roku. W przy­padku spe­cy­ficz­nych warun­ków pracy czas ten skraca się do okresu 6 czy nawet 3 miesięcy.

 

 

 

Hołu­bo­wicz, M., “Prze­gląd środ­ków ochrony indy­wi­du­al­nej.”, Atest, 10/2013

 

ATEST_Przeglądy_M.Hołubowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edi­ted: August 2016