WERTYKAL s.c.
ul. Łąkowa 1
32-080 Zabierzów

kontakt: 604 077 427
szkolenia: 600 947 722
administracja: 604 077 092
przeglądy ŚOI i SSA: 698 496 551
 
biuro: +12 346 12 18
fax. +48 12 378 94 79
e – mail: biuro@wertykal.pl

O FIRMIE

Firma Wer­ty­kal już od 2006 roku zaj­muje się sze­roko rozu­mia­nym alpi­ni­zmem prze­my­sło­wym. Od początku dzia­łal­no­ści suk­ce­syw­nie budu­jemy wize­ru­nek naszej firmy opie­ra­jąc się na wyso­kiej jako­ści wyko­ny­wa­nych usług oraz na zado­wo­le­niu naszych klien­tów. Nasza dzia­łal­ność opiera się na pro­wa­dze­niu szko­leń z zakresu bez­piecz­nej pracy na wyso­ko­ści, sprze­daży i prze­glądach sprzętu ochrony indy­wi­du­al­nej oraz pro­jek­to­wa­niu i mon­tażu sta­łych sys­te­mów ase­ku­ra­cji. Nasza bogata oferta, umoż­li­wia­jąca bez­pieczną pracę na wyso­ko­ści, skie­ro­wana jest zarówno do firm, jak i osób indy­wi­du­al­nych na tere­nie całej Pol­ski. Dajemy Pań­stwu gwa­ran­cję, iż nasze dzia­ła­nia pro­wa­dzone są przez wykwa­li­fi­ko­wany per­so­nel w spo­sób pro­fe­sjo­nalny i w opar­ciu o wszel­kie aktu­alne normy i prze­pisy prawne.   Firma WERTYKAL s.c. każ­dego dnia podej­muje sze­reg dzia­łań z zakresu bez­piecz­nej pracy na wyso­ko­ści nie bojąc się wyzwań i nowych roz­wią­zań. Każdy nasz klient trak­to­wany jest w spo­sób indy­wi­du­alny bez względu na rodzaj świad­czo­nej usługi. Sto­su­jąc naj­no­wo­cze­śniej­sze tech­no­lo­gie gwa­ran­tu­jemy, że można i warto nam zaufać.   Ofe­ru­jemy Pań­stwu sze­reg usług z zakresu sze­roko poję­tej pracy na wysokości:

 

  • audyty bez­pie­czeń­stwa pracy na wysokości;
  • two­rze­nie peł­nej doku­men­ta­cji dot. bez­piecz­nej pracy na wyso­ko­ści — instruk­cje, pozwo­le­nie do pracy, karta Zle­ce­nio­biorcy itp.;
  • dobór i sprze­daż środ­ków ochrony indywidualnej;
  • prze­glądy okre­sowe środ­ków ochrony indywidualnej;
  • pla­no­wa­nie, pro­jek­to­wa­nie i mon­taż sta­łych sys­te­mów asekuracji;
  • prace spe­cja­li­styczne tj. czysz­cze­nie tur­bin, odśnie­ża­nie dachów, mycie ele­wa­cji itp.
  • kon­sul­ta­cje w dzie­dzi­nie BHP, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem alpi­ni­zmu przemysłowego.

 

Aktyw­nie współ­pra­cu­jemy z kra­kow­skim i kato­wic­kim oddzia­łem Pań­stwo­wej Inspek­cji Pracy. Jeste­śmy współ­twór­cami ogól­no­eu­ro­pej­skiej kam­pa­nii „Bez upadku”, a w 2011 otrzy­ma­li­śmy sta­tus Part­nera tejże akcji w Mało­pol­sce, posia­damy rów­nież akre­dy­ta­cję Mało­pol­skiego Kura­tora Oświaty na pro­wa­dzone przez nas szkolenia.    

 

 

 

 

 

 

Logo x3

 

 

 

 

 

 

W roku 2012 otrzy­ma­li­śmy I nagrodę w pre­sti­żo­wym kon­kur­sie Pań­stwo­wej Inspek­cji Pracy „Pra­co­dawca — orga­ni­za­tor pracy bez­piecz­nej”. Kapi­tuła kon­kursu doce­niała nasze dłu­go­let­nie sta­ra­nia w zakre­sie dzia­łań nad poprawą bez­pie­czeń­stwa pracy.    

 

 

 

 

 

 

Biuro

 

 

 

 

 

 

 

Dane firmy:  

 

P.H.U. WERTYKAL s.c.  

ul. Rodziny Poga­nów 76

32–080 Zabie­rzów

NIP: 5130093669  

 

 

Sie­dziba biura i

Cen­trum Szko­le­nio­wego

Wer­ty­kal 

 

ul. Łąkowa 1

32–080 Zabierzów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do Cen­trum Szko­le­nio­wego Wer­ty­kal można doje­chać:
pocią­giem — przy­sta­nek Zabie­rzów (kie­ru­nek na Oświę­cim lub Krze­szo­wice)
MPK — nr 238 — przy­sta­nek Zabie­rzów I
busem z Kra­kowa — przy­sta­nek Zabie­rzów I (kie­ru­nek na Chrza­nów lub Krzeszowice)

 

 

 

Kon­takt:

 

 

 

Jan Lipiar­ski

 

 

604 077 427

jlipiarski@wertykal.pl

Szko­le­nia:

 

 

 

Ali­cja Kaniuch

 

 

600 947 722

alicja@wertykal.pl

Prze­glądy ŚOI i SSA:

 

 

 

Michał Walas

 

 

698 496 551

mwalas@wertykal.pl

Sprze­daż sprzętu ŚOI:

 

 

 

Ewa Wiśniow­ska

 

 

604 077 092

ewa@wertykal.pl

Stałe sys­temy ase­ku­ra­cji:

 

   

Sła­wo­mir Mach

793 292 337

smach@wertykal.pl

 

 

Biuro:

 

12 346 12 18 biuro@wertykal.pl
     

         

 

 

 

 

 

 Edi­ted: May 2016