WERTYKAL s.c.
ul. Łąkowa 1
32-080 Zabierzów

kontakt: 604 077 427
szkolenia: 600 947 722
administracja: 604 077 092
przeglądy ŚOI i SSA: 698 496 551
 
biuro: +12 346 12 18
fax. +48 12 378 94 79
e – mail: biuro@wertykal.pl

Global Wind Organisation

Below you can find an English ver­sion

 

 

 

 

 

 

 


 
Glo­bal Wind Orga­ni­sa­tion (GWO) to orga­ni­za­cja zrze­sza­jąca pro­du­cen­tów i wła­ści­cieli tur­bin wia­tro­wych, któ­rej głów­nym zada­niem jest wspar­cie bez­piecz­nej pracy na wyso­ko­ści w sek­to­rze ener­gii wia­tro­wej.
 
W odpo­wie­dzi na co raz więk­sze wyma­ga­nia w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa w prze­my­śle wia­tro­wym GWO opra­co­wało i usys­te­ma­ty­zo­wało wytyczne doty­czące pro­wa­dze­nia pod­sta­wo­wych szko­leń (Basic Safety Tra­ining – BST), które zawarto w stan­dar­dzie GWO.
 
Szko­le­nia GWO mają za zada­nie przy­go­to­wać pra­cow­ni­ków do bez­piecz­nej i świa­do­mej pracy w ener­ge­tyce wia­tro­wej.
 
Naszym klien­tom ofe­ru­jemy nastę­pu­jące moduły:
 

 

 
Zakres tema­tyczny pro­wa­dzo­nych przez nas szko­leń GWO BST jest opra­co­wany ści­śle według wytycz­nych zawar­tych w Stan­dar­dzie GWO.
 
Zaję­cia pro­wa­dzone są przez wykwa­li­fi­ko­wa­nych spe­cja­li­stów, zapew­nia­jąc tym samym wysoki stan­dard szko­leń.
 


 

Glo­bal Wind Orga­ni­sa­tion (GWO) is an asso­cia­tion of Wind Tur­bine owners and manu­fac­tu­rers. The main aim of GWO is to sup­port an injury-free work envi­ron­ment in the wind indu­stry.
 
In response to the more chal­len­ging requ­ire­ments of safety in the wind indu­stry, GWO have deve­lo­ped and sys­te­ma­tize guide­li­nes for a Basic Safety Tra­inings (BST) gathe­red in a safety stan­dard.
 
The aim of the GWO cour­ses is to ena­ble a safe and aware work envi­ron­ment for per­son­nel of wind indu­stry.
 
We offer fol­lo­wing modu­les:
 

 
Given modu­les are stric­tly based on a GWO stan­dard.
 
Cour­ses are car­ried out by quali­fied instruc­tors which pro­vide high stan­dard of the exercises.

 


 

Jeste­śmy cer­ty­fi­ko­wa­nym dostawcą szko­leń Glo­bal Wind Orga­ni­sa­tion

 

 We are a cer­ti­fied GWO tra­ining pro­vi­der

 

 

 

 

Beznazwy-1

 

 

 

 

 


Infor­ma­cje na temat szko­leń w języku:

 

 

 

 

 

 

angiel­skim / English

rosyj­skim / Rus­sian

cze­skim / Czech

węgier­skim / Hun­ga­rian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edi­ted: June 2016