WERTYKAL s.c.
ul. Śląska 116
32-080 Zabierzów

tel. +48 12 346 12 18
fax. +48 12 378 94 79
kom. 604 077 427
e – mail: biuro@wertykal.pl

AKTUALNOŚCI

Ośrodek szkoleniowy Wertykal

Pierw­sze szko­le­nia na nowym ośrodku Wer­ty­kal już za nami!   Posta­ra­li­śmy się o odtwo­rze­nie rze­czy­wi­stych warun­ków pracy w kon­tro­lo­wa­nym śro­do­wi­sku. W ośrodku można wyko­ny­wać ćwi­cze­nia przez cały rok — bez względu na warunki atmos­fe­ryczne.   Posia­damy sze­reg sta­no­wisk ćwi­cze­nio­wych, sprzęt do ćwi­czeń, dodat­kowo dys­po­nu­jemy także prze­strze­nią wokół budynku. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje znajdą Pań­stwo w zakładce Opis […]

więcej...

Wrzesień — dodatkowe szkolenie GWO Refresher

Uzu­peł­ni­li­śmy kalen­darz o dodat­kowe szko­le­nie GWO Refre­sher.     Refre­sher: 19.09 — Wor­king at Heights 20.09 — First Aid i Manual Han­dling 21.09 — Fire Awa­re­ness     Zapra­szamy ser­decz­nie do kon­taktu po szcze­gó­łowe infor­ma­cje: alicja@wertykal.pl lub pod tele­fo­nem 600 947 722.

więcej...

Październik — szkolenia GWO

Zapra­szamy ser­decz­nie na szko­le­nia GWO Basic i Refre­sher w paź­dzier­niku. Roz­kład modu­łów przed­sta­wia się nastę­pu­jąco:   Refre­sher 11.10 — First Aid + Manual Han­dling 12.10 — Wor­king at Heights 13.10 — Fire Awa­re­ness   Basic 16–17.10 — First Aid + Manual Han­dling 18–19.10 — Wor­king at Heights 20.10 — Fire Awa­re­ness     O szczegóły […]

więcej...

Szkolenia GWO — wrzesień

Ser­decz­nie zapra­szamy na szko­le­nia GWO we wrze­śniu. Szko­le­nia w for­mie Basic i Refre­sher odbędą się w dniach:   36 tydzień — BASIC   4–5.09 First Aid + Manual Han­dling 6–7.09 Wor­king at Heights 8.09 Fire Awa­re­ness   37 tydzień — REFRESHER   11.09 Wor­king at Heights 12.09 First Aid + Manual Han­dling 13.09 Fire Awareness […]

więcej...

GWO Standard — sierpień

Zapra­szamy na szko­le­nia GWO w sierp­niu.   Ter­mi­narz poszcze­gól­nych modu­łów przed­sta­wia się nastę­pu­jąco:   7–8.08 — First Aid + Manual Han­dling 9–10.08 — Wor­king at Heights 11.08 — Fire Awa­re­ness   Szcze­gó­łowe infor­ma­cje uzy­skają Pań­stwo pod nume­rem tele­fonu 600 947 722 lub mailowo: alicja@wertykal.pl.   Ser­decz­nie zapraszamy!

więcej...

Analizy ankiet ze szkoleń GWO

Wyko­na­li­śmy pod­su­mo­wa­nie ankiet za szko­le­nia cer­ty­fi­ko­wane GWO — za kwar­tał I i II 2017r. Ponadto, zesta­wi­li­śmy oceny i opi­nie naszych Kur­san­tów za rok 2016, roz­dzie­la­jąc oceny na poszcze­gólne moduły.   Ser­decz­nie zapra­szamy do zapo­zna­nia się ze sta­ty­sty­kami i opi­niami Kur­san­tów na temat pro­wa­dzo­nych przez nas szko­leń — zakładka GWO — Sta­ty­styki. Oceny i komen­ta­rze pochodzą […]

więcej...

Szkolenia GWO Standard — lipiec

Zapra­szamy na cykl szko­leń GWO Stan­dard w lipcu.   Har­mo­no­gram modu­łów roz­kłada się nastę­pu­jąco:   17–18.07 — Wor­king at Heights 19–20.07 — First Aid + Manual Han­dling 21.07 — Fire Awa­re­ness   Zapy­ta­nie w spra­wie dostęp­no­ści miejsc pro­simy kie­ro­wać pod nume­rem tele­fonu 600 947 722 lub mailowo na adres alicja@wertykal.pl.   Zapraszamy!

więcej...

GWO Refresher — lipiec

Ser­decz­nie zapra­szamy na szko­le­nia Refre­sher GWO!   Roz­kład modu­łów przed­sta­wia się nastę­pu­jąco:   4.07.2017 — First Aid + Manual Han­dling 5.07.2017 — Wor­king at Heights 6.07.2017 — Fire Awa­re­ness   O dostęp­ność miejsc i szcze­gó­łowe infor­ma­cje pro­simy o kon­takt pod adre­sem alicja@wertykal.pl lub nume­rem tele­fonu 600 947 722   Ser­decz­nie zapraszamy!

więcej...

Szkolenia GWO Refresher — czerwiec

W kalen­da­rzu szko­leń poja­wiły się ter­miny szko­leń GWO Refre­sher na czer­wiec. Ser­decz­nie zapra­szamy do zapo­zna­nia się z ter­mi­nami:   – 12 czerwca — Wor­king at Heights – 13 czerwca — First Aid + Manual Han­dling  – 14 czer­wiec — Fire Awa­re­ness   O dostęp­ność miejsc i bar­dziej szcze­gó­łowe infor­ma­cje pro­simy o kon­takt pod adre­sem alicja@wertykal.pl […]

więcej...

GWO Standard — maj

Ser­decz­nie zapra­szamy na szko­le­nia GWO Stan­dard w maju.   Har­mo­no­gram modu­łów:   22–23.05 -  First Aid 22.05 — Fire Awa­re­ness 23.05 — Manual Han­dling 24–25.05 — Wor­king at Heights   Szcze­gó­łowe infor­ma­cje na temat poszcze­gól­nych modu­łów można uzy­skać mailowo pod adre­sem alicja@wertykal.pl lub pod nume­rem tele­fonu 600 947 722.

więcej...