WERTYKAL s.c.
ul. Śląska 116
32-080 Zabierzów

tel. +48 12 346 12 18
fax. +48 12 378 94 79
kom. 604 077 427
e – mail: biuro@wertykal.pl

AKTUALNOŚCI

Analiza ankiet — I kwartał 2018 r.

Pod­su­mo­wa­li­śmy ankiety GWO za pierw­szy kwar­tał szko­leń w 2018 r. Chęt­nych zapra­szamy do zapo­zna­nia się z opi­niami naszych Kur­san­tów i ich komen­ta­rzami na temat szko­leń. Ankiety można zna­leźć w zakładce GWO — Sta­ty­styki   Nie­zmier­nie nas cie­szy, że szko­le­nia GWO cie­szą się co raz więk­szym zain­te­re­so­wa­niem, a tema­tyka bez­piecz­nej pracy na tur­bi­nach wia­tro­wych jest co […]

więcej...

Szkolenia GWO w czerwcu

Zapra­szamy ser­decz­nie na czerw­cowe szko­le­nia GWO. Roz­kład modu­łów:   Basic (1 ter­min):   4–5.06 — First Aid 4.06 — Manual Han­dling 6–7.06 — Wor­king at Heights 8.06 — Fire Awa­re­ness   Basic (2 ter­min):   25–26.06 — Wor­king at Heights 27.06 — Fire Awa­re­ness 28–29.06 — First Aid 28.06 — Manual Han­dling   Refre­sher: 18.06 — […]

więcej...

Dodatkowe szkolenie GWO Refresher w maju

W naszym kalen­da­rzu szko­le­nio­wym poja­wił się dodat­kowy ter­min majowy na szko­le­nie GWO Refer­sher. Roz­kład modu­łów:   Refre­sher   28.05. — Fire Awa­re­ness 29.05 — First Aid i Manual Han­dling 30.05 — Wor­king at Heights   Ser­decz­nie zapra­szamy do udziału w szko­le­niu! O dostęp­ność miejsc można pytać pod nume­rem tele­fonu 600 947 722 lub mailowo alicja@wertykal.pl.

więcej...

Szkolenia GWO w maju

W maju ter­mi­narz szko­leń GWO przed­sta­wia się nastę­pu­jąco:   Refre­sher: 09.05 — First Aid i Manual Han­dling 10.05 — Wor­king at Heights 11.05 — Fire Awa­re­ness   Stan­dard 14–15.04 — Wor­king at Heights 16–17.04 — First Aid i Manual Han­dling 18.04 — Fire Awa­re­ness     Ser­decz­nie zapra­szamy do zapi­sów! Zapy­ta­nia o dostęp­ność miejsc prosimy […]

więcej...

Zmiana w terminarzu szkoleń GWO na kwiecień

Nastą­piła nie­wielka zmiana w naszym kalen­da­rzu szko­leń GWO na kwie­cień — zmia­nie ule­gły ter­miny modu­łów Fire Awa­re­ness i Wor­king at Heights. Całość szko­le­nia odbywa się w tych samych dniach co dotych­czas (16–20.04.2018).   Aktu­alny ter­mi­narz:   16 — 17.04 — First Aid + Manual Han­dling 18.04 — Fire Awa­re­ness 19–20.04 — Wor­king at Heights   […]

więcej...

Szkolenia GWO w kwietniu

Zapra­szamy ser­decz­nie na szko­le­nia GWO Basic i Refre­sher w kwiet­niu.    Har­mo­no­gram zajęć:   REFRESHER   03.04 — Fire Awa­re­ness 04.04 — Manual Han­dling + First Aid 05.04 — Wor­king at Heights   BASIC   16–17.04 — Manual Han­dling + First Aid 18–19.04 — Wor­king at Heights 20.04 — Fire Awa­re­ness   Szcze­gó­łowe infor­ma­cje uzy­skają Pań­stwo mailowo pod […]

więcej...

Dodatkowe szkolenie GWO Refresher — luty/marzec

Poja­wił się dodat­kowy ter­min szko­le­nia GWO Refre­sher w naszym kalen­da­rzu szko­leń. Zachę­camy ser­decz­nie do udziału osoby, któ­rym nie pasuje ter­min mar­cowy i koniecz­nie szybko muszą uzu­peł­nić szko­le­nie.   Edit: Obecny har­mo­no­gram nieco się różni od pier­wot­nego — szko­le­nie zostało prze­su­nięte o jeden dzień wcze­śniej. Pro­simy uwzględ­nić te zmiany w pla­no­wa­niu szko­le­nia!   Aktu­alny harmonogram:   […]

więcej...

Szkolenie GWO — marzec — zmiany

Zapra­szamy ser­decz­nie na szko­le­nia GWO Basic i Refre­sher w marcu. Pro­simy zwró­cić uwagę na to, że roz­kład modu­łów uległ nie­wiel­kiej zmia­nie wzglę­dem pier­wot­nych dat.   Aktu­alny har­mo­no­gram szko­leń:   BASIC   05–06.03 — First Aid 06.03 — Manual Han­dling 07.03 — Fire Awa­re­ness 08–09.03 — Wor­king at Heights   REFRESHER   12.03 — Fire Awa­re­ness 13.03 — […]

więcej...

Zmiana adresu biura

W związku ze zmianą loka­li­za­cji biura zmia­nie ulega rów­nież adres sie­dziby Wer­ty­kal. Aktu­alny adres to:     ul. Łąkowa 1 32–080 Zabie­rzów     Wszelką kore­spon­den­cję pocz­tową i prze­syłki kurier­skie pro­simy kie­ro­wać na powyż­szy adres. Adresy mailowe oraz numery tele­fo­nów pozo­stają bez zmian.      Dane do fak­tury rów­nież pozo­stają nie­zmienne:   P.H.U. WERTYKAL s.c. Jan Lipiarski, […]

więcej...

Szkolenia GWO — luty

Zapra­szamy ser­decz­nie na szko­le­nia GWO Basic i Refre­sher w lutym.   Har­mo­no­gram szko­leń:   GWO BASIC: 5–6.02 — First Aid 6.02 — Manual Han­dling 7–8.02 — Wor­king at Heights 9.02 — Fire Awa­re­ness   GWO Refre­sher: 14.02 — First Aid 14.02 — Manual Han­dling 15.02 — Wor­king at Heights 16.02 — Fire Awa­re­ness   Na szko­le­nia można się […]

więcej...