WERTYKAL s.c.
ul. Śląska 116
32-080 Zabierzów

tel. +48 12 346 12 18
fax. +48 12 378 94 79
kom. 604 077 427
e – mail: biuro@wertykal.pl

AKTUALNOŚCI

Wrześniowe szkolenia GWO Refresher

Do wrze­śnio­wego kalen­da­rza szko­leń dokła­damy jesz­cze odświe­że­nia GWO. Chęt­nych zapra­szamy w dniach 19–21.09 (środa-piątek):   19.09 — Fire Awa­re­ness 20.09 — First Aid + Manual Han­dling 21.09 — Wor­king at Heights   Zapisy na szko­le­nia przyj­muje Ali­cja pod nume­rem tele­fonu 600 947 722 lub mailowo alicja@wertykal.pl. Ser­decz­nie zapraszamy!

więcej...

Szkolenie GWO Standard we wrześniu

Zapra­szamy wszyst­kich chęt­nych na szko­le­nia GWO w wer­sji stan­dar­do­wej!   Szko­le­nia odbędą się w dniach 10–14 wrze­śnia. Roz­kład modu­łów:   10–11.09 — Wor­king at Heights 12–13.09 — First Aid + Manual Han­dling 14.09 — Fire Awa­re­ness   Zain­te­re­so­wane osoby pro­simy o kon­takt z Ali­cją pod nume­rem tele­fonu 600 947 722 lub mailowo alicja@wertykal.pl. Zapraszamy!

więcej...

Szkolenia GWO — sierpień

Zapra­szamy ser­decz­nie chęt­nych na szko­le­nia GWO w sierp­niu. Roz­kład modu­łów:   Refre­sher: 08.08 — First Aid + Manual Han­dling 09.08 — Wor­king at Heights 10.08 — Fire Awa­re­ness 11.08 — Sea Survi­val   Basic: 20–21.08 — First Aid + Manual Han­dling 22–23.08 — Wor­king at Heights 24.08 — Fire Awa­re­ness 24–25.08 — Sea Survival   […]

więcej...

Szkolenie Sea Survial — lipiec

Kolejne szko­le­nie GWO Sea Survi­val przed nami!   Ter­min szko­le­nia: 23–24.07.2018r.   Zapra­szamy zain­te­re­so­wa­nych do zapi­sów — wszel­kie szcze­gó­łowe infor­ma­cje można uzy­skać pod nume­rem tele­fonu 600 947 427 lub mailowo alicja@wertykal.pl

więcej...

Analiza ankiet — II kwartał 2018

Zapra­szamy chęt­nych do prze­gląd­nię­cia opnii innych Kur­san­tów na temat naszych szko­leń GWO.   Zesta­wie­nie ana­liz ankiet można zna­leźć w GWO — Statystyki.  

więcej...

Szkolenia GWO Basic i Refresher — lipiec

Zapra­szamy chęt­nych na lip­cowe szko­le­nia GWO Basic i Refre­sher.   Har­mo­no­gram szko­leń przed­sta­wia się nastę­pu­jąco:   BASIC: 16–17.07 — First Aid + Manual Han­dling 18–19.07 — Wor­king at Heights 20.07 — Fire Awa­re­ness   REFRESHER: 25.07 — First Aid + Manual Han­dling 26.07 — Wor­king at Heights 27.07 — Fire Awar­ness   O dostęp­ność miejsc […]

więcej...

Analiza ankiet — I kwartał 2018 r.

Pod­su­mo­wa­li­śmy ankiety GWO za pierw­szy kwar­tał szko­leń w 2018 r. Chęt­nych zapra­szamy do zapo­zna­nia się z opi­niami naszych Kur­san­tów i ich komen­ta­rzami na temat szko­leń. Ankiety można zna­leźć w zakładce GWO — Sta­ty­styki   Nie­zmier­nie nas cie­szy, że szko­le­nia GWO cie­szą się co raz więk­szym zain­te­re­so­wa­niem, a tema­tyka bez­piecz­nej pracy na tur­bi­nach wia­tro­wych jest co […]

więcej...

Szkolenia GWO w czerwcu

Zapra­szamy ser­decz­nie na czerw­cowe szko­le­nia GWO. Roz­kład modu­łów:   Basic (1 ter­min):   4–5.06 — First Aid 4.06 — Manual Han­dling 6–7.06 — Wor­king at Heights 8.06 — Fire Awa­re­ness   Basic (2 ter­min):   25–26.06 — Wor­king at Heights 27.06 — Fire Awa­re­ness 28–29.06 — First Aid 28.06 — Manual Han­dling   Refre­sher: 18.06 — […]

więcej...

Dodatkowe szkolenie GWO Refresher w maju

W naszym kalen­da­rzu szko­le­nio­wym poja­wił się dodat­kowy ter­min majowy na szko­le­nie GWO Refer­sher. Roz­kład modu­łów:   Refre­sher   28.05. — Fire Awa­re­ness 29.05 — First Aid i Manual Han­dling 30.05 — Wor­king at Heights   Ser­decz­nie zapra­szamy do udziału w szko­le­niu! O dostęp­ność miejsc można pytać pod nume­rem tele­fonu 600 947 722 lub mailowo alicja@wertykal.pl.

więcej...

Szkolenia GWO w maju

W maju ter­mi­narz szko­leń GWO przed­sta­wia się nastę­pu­jąco:   Refre­sher: 09.05 — First Aid i Manual Han­dling 10.05 — Wor­king at Heights 11.05 — Fire Awa­re­ness   Stan­dard 14–15.04 — Wor­king at Heights 16–17.04 — First Aid i Manual Han­dling 18.04 — Fire Awa­re­ness     Ser­decz­nie zapra­szamy do zapi­sów! Zapy­ta­nia o dostęp­ność miejsc prosimy […]

więcej...