WERTYKAL s.c.
ul. Śląska 116
32-080 Zabierzów

tel. +48 12 346 12 18
fax. +48 12 378 94 79
kom. 604 077 427
e – mail: biuro@wertykal.pl

AKTUALNOŚCI

Szkolenia GWO Standard i Refresher — styczeń

Zapra­szamy na pierw­sze w tym roku szko­le­nia GWO. Har­mo­no­gram szko­leń:   GWO Basic: 8–9.01 — First Aid 9.01 — Manual Han­dling 10–11.01 — Wor­king at Heights 12.01 — Fire Awa­re­ness   GWO Refre­sher: 24.01 — First Aid + Manual Han­dling 25.01 — Fire Awa­re­ness 26.01 — Wor­king at Heights   Zgło­sze­nia na szko­le­nie pro­simy prze­sy­łać na […]

więcej...

Analizy ankiet GWO 2017

Ser­decz­nie zapra­szamy do zapo­zna­nia się z opi­niami kur­san­tów na temat szko­leń GWO pro­wa­dzo­nych w naszym ośrodku. Zachę­camy tym samym do uczest­ni­cze­nia w szko­le­niach. O szcze­góły można pytać pod nume­rem tele­fonu 600 947 722 lub mailowo alicja@wertykal.pl   Ankiety można zna­leźć w Sta­ty­sty­kach GWO.

więcej...

Szkolenia GWO na grudzień (Standard + Refresher)

Ser­decz­nie zapra­szamy na ostat­nie szko­le­nie GWO w tym roku.   Szko­le­nia będą się odby­wać w nastę­pu­ją­cych ter­mi­nach:   Stan­dard (50 tydzień) 11–12.12 — First Aid + Manual Han­dling 13–14.12 -  Wor­king at Heights 15.12 — Fire Awa­re­ness     Refre­sher (51 tydzień) 19.12 — First Aid + Manual Han­dling 20.12 — Wor­king at Heights 21.12 […]

więcej...

Szkolenia GWO — listopad

Ser­decz­nie zapra­szamy na szko­le­nia GWO w wer­sji Stan­dard i Refre­sher. Roz­kład szko­leń przed­sta­wia się nastę­pu­jąco:   GWO Stan­dard (6–10.11) First Aid i Manual Han­dling — 6–7.11 Wor­king at Heights — 8–9.11 Fire Awa­re­ness — 10.11     GWO Refre­sher (22–24.11) First Aid i Manual Han­dling — 22.11 Fire Awa­re­ness — 23.11 Wor­king at Heights — 24.11   O dostępność […]

więcej...

Ośrodek szkoleniowy Wertykal

Pierw­sze szko­le­nia na nowym ośrodku Wer­ty­kal już za nami!   Posta­ra­li­śmy się o odtwo­rze­nie rze­czy­wi­stych warun­ków pracy w kon­tro­lo­wa­nym śro­do­wi­sku. W ośrodku można wyko­ny­wać ćwi­cze­nia przez cały rok — bez względu na warunki atmos­fe­ryczne.   Posia­damy sze­reg sta­no­wisk ćwi­cze­nio­wych, sprzęt do ćwi­czeń, dodat­kowo dys­po­nu­jemy także prze­strze­nią wokół budynku. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje znajdą Pań­stwo w zakładce Opis […]

więcej...

Wrzesień — dodatkowe szkolenie GWO Refresher

Uzu­peł­ni­li­śmy kalen­darz o dodat­kowe szko­le­nie GWO Refre­sher.     Refre­sher: 19.09 — Wor­king at Heights 20.09 — First Aid i Manual Han­dling 21.09 — Fire Awa­re­ness     Zapra­szamy ser­decz­nie do kon­taktu po szcze­gó­łowe infor­ma­cje: alicja@wertykal.pl lub pod tele­fo­nem 600 947 722.

więcej...

Październik — szkolenia GWO

Zapra­szamy ser­decz­nie na szko­le­nia GWO Basic i Refre­sher w paź­dzier­niku. Roz­kład modu­łów przed­sta­wia się nastę­pu­jąco:   Refre­sher 11.10 — First Aid + Manual Han­dling 12.10 — Wor­king at Heights 13.10 — Fire Awa­re­ness   Basic 16–17.10 — First Aid + Manual Han­dling 18–19.10 — Wor­king at Heights 20.10 — Fire Awa­re­ness     O szczegóły […]

więcej...

Szkolenia GWO — wrzesień

Ser­decz­nie zapra­szamy na szko­le­nia GWO we wrze­śniu. Szko­le­nia w for­mie Basic i Refre­sher odbędą się w dniach:   36 tydzień — BASIC   4–5.09 First Aid + Manual Han­dling 6–7.09 Wor­king at Heights 8.09 Fire Awa­re­ness   37 tydzień — REFRESHER   11.09 Wor­king at Heights 12.09 First Aid + Manual Han­dling 13.09 Fire Awareness […]

więcej...

GWO Standard — sierpień

Zapra­szamy na szko­le­nia GWO w sierp­niu.   Ter­mi­narz poszcze­gól­nych modu­łów przed­sta­wia się nastę­pu­jąco:   7–8.08 — First Aid + Manual Han­dling 9–10.08 — Wor­king at Heights 11.08 — Fire Awa­re­ness   Szcze­gó­łowe infor­ma­cje uzy­skają Pań­stwo pod nume­rem tele­fonu 600 947 722 lub mailowo: alicja@wertykal.pl.   Ser­decz­nie zapraszamy!

więcej...

Analizy ankiet ze szkoleń GWO

Wyko­na­li­śmy pod­su­mo­wa­nie ankiet za szko­le­nia cer­ty­fi­ko­wane GWO — za kwar­tał I i II 2017r. Ponadto, zesta­wi­li­śmy oceny i opi­nie naszych Kur­san­tów za rok 2016, roz­dzie­la­jąc oceny na poszcze­gólne moduły.   Ser­decz­nie zapra­szamy do zapo­zna­nia się ze sta­ty­sty­kami i opi­niami Kur­san­tów na temat pro­wa­dzo­nych przez nas szko­leń — zakładka GWO — Sta­ty­styki. Oceny i komen­ta­rze pochodzą […]

więcej...