WERTYKAL s.c.
ul. Śląska 116
32-080 Zabierzów

tel. +48 12 346 12 18
fax. +48 12 378 94 79
kom. 604 077 427
e – mail: biuro@wertykal.pl

Zmiana w terminarzu szkoleń GWO na kwiecień

Nastą­piła nie­wielka zmiana w naszym kalen­da­rzu szko­leń GWO na kwie­cień — zmia­nie ule­gły ter­miny modu­łów Fire Awa­re­ness i Wor­king at Heights. Całość szko­le­nia odbywa się w tych samych dniach co dotych­czas (16–20.04.2018).

 

Aktu­alny ter­mi­narz:

 

  • 16 — 17.04 — First Aid + Manual Han­dling
  • 18.04 — Fire Awa­re­ness
  • 19–20.04 — Wor­king at Heights

 

Rezer­wa­cji miejsc można doko­nać pod nume­rel tele­fonu 600 947 722 (Ali­cja) lub mailowo alicja@wertykal.pl. Zapraszamy!