WERTYKAL s.c.
ul. Śląska 116
32-080 Zabierzów

tel. +48 12 346 12 18
fax. +48 12 378 94 79
kom. 604 077 427
e – mail: biuro@wertykal.pl

Zmiana adresu biura

W związku ze zmianą loka­li­za­cji biura zmia­nie ulega rów­nież adres sie­dziby Wer­ty­kal. Aktu­alny adres to:

 

 

ul. Łąkowa 1

32–080 Zabie­rzów

 

 

Wszelką kore­spon­den­cję pocz­tową i prze­syłki kurier­skie pro­simy kie­ro­wać na powyż­szy adres. Adresy mailowe oraz numery tele­fo­nów pozo­stają bez zmian. 

 

 

Dane do fak­tury rów­nież pozo­stają niezmienne:

 

P.H.U. WERTYKAL s.c. Jan Lipiar­ski, Kry­styn Lipiar­ski

ul. Rodziny Poga­nów 76

32–080 Zabie­rzów

NIP 513 0093669