WERTYKAL s.c.
ul. Śląska 116
32-080 Zabierzów

tel. +48 12 346 12 18
fax. +48 12 378 94 79
kom. 604 077 427
e – mail: biuro@wertykal.pl

Szkolenie GWO — marzec — zmiany

Zapra­szamy ser­decz­nie na szko­le­nia GWO Basic i Refre­sher w marcu. Pro­simy zwró­cić uwagę na to, że roz­kład modu­łów uległ nie­wiel­kiej zmia­nie wzglę­dem pier­wot­nych dat.

 

Aktu­alny har­mo­no­gram szko­leń:
 

BASIC

 

  • 05–06.03 — First Aid
  • 06.03 — Manual Handling
  • 07.03 — Fire Awareness
  • 08–09.03 — Wor­king at Heights

 

REFRESHER

 

  • 12.03 — Fire Awareness
  • 13.03 — First Aid + Manual Handling
  • 14.03 — Wor­king at Heights

 

Zapy­ta­nia o miej­sca pro­simy kie­ro­wać pod nume­rem tele­fonu 600 947 722 lub mailowo alicja@wertykal.pl. Ser­decz­nie zapraszamy!