WERTYKAL s.c.
ul. Śląska 116
32-080 Zabierzów

tel. +48 12 346 12 18
fax. +48 12 378 94 79
kom. 604 077 427
e – mail: biuro@wertykal.pl

Szkolenia GWO — wrzesień

Ser­decz­nie zapra­szamy na szko­le­nia GWO we wrze­śniu. Szko­le­nia w for­mie Basic i Refre­sher odbędą się w dniach:

 

36 tydzień — BASIC

 

  • 4–5.09 First Aid + Manual Handling
  • 6–7.09 Wor­king at Heights
  • 8.09 Fire Awareness

 

37 tydzień — REFRESHER

 

  • 11.09 Wor­king at Heights
  • 12.09 First Aid + Manual Handling
  • 13.09 Fire Awareness

 

39 tydzień — BASIC

 

  • 25–26.09 First Aid + Manual Handling
  • 27–28.09 Wor­king at Heights
  • 29.09 Fire Awareness

 

 

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje odno­śnie szko­leń uzy­skają Pań­stwo pod nume­rem tele­fonu 600 947 722 lub mailowo alicja@wertykal.pl. Zapra­szamy!