WERTYKAL s.c.
ul. Śląska 116
32-080 Zabierzów

tel. +48 12 346 12 18
fax. +48 12 378 94 79
kom. 604 077 427
e – mail: biuro@wertykal.pl

Szkolenia GWO w maju

W maju ter­mi­narz szko­leń GWO przed­sta­wia się następująco:

 

Refre­sher:

  • 09.05 — First Aid i Manual Han­dling
  • 10.05 — Wor­king at Heights
  • 11.05 — Fire Awa­re­ness

 

Stan­dard

  • 14–15.04 — Wor­king at Heights
  • 16–17.04 — First Aid i Manual Han­dling
  • 18.04 — Fire Awa­re­ness

 

 

Ser­decz­nie zapra­szamy do zapi­sów! Zapy­ta­nia o dostęp­ność miejsc pro­simy kie­ro­wać pod nume­rem tele­fonu 600 947 722 (Ali­cja) lub mailowo alicja@wertykal.pl