WERTYKAL s.c.
ul. Śląska 116
32-080 Zabierzów

tel. +48 12 346 12 18
fax. +48 12 378 94 79
kom. 604 077 427
e – mail: biuro@wertykal.pl

Szkolenia GWO w kwietniu

Zapra­szamy ser­decz­nie na szko­le­nia GWO Basic i Refre­sher w kwietniu. 

 

Har­mo­no­gram zajęć:

 

REFRESHER

 

  • 03.04 — Fire Awareness
  • 04.04 — Manual Han­dling + First Aid
  • 05.04 — Wor­king at Heights

 

BASIC

 

  • 16–17.04 — Manual Han­dling + First Aid
  • 18–19.04 — Wor­king at Heights
  • 20.04 — Fire Awareness

 

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje uzy­skają Pań­stwo mailowo pod adre­sem alicja@wertykal.pl lub tele­fo­nicz­nie pod nume­rem tele­fonu 600 947 722. Ser­decz­nie zapraszamy!