WERTYKAL s.c.
ul. Śląska 116
32-080 Zabierzów

tel. +48 12 346 12 18
fax. +48 12 378 94 79
kom. 604 077 427
e – mail: biuro@wertykal.pl

Szkolenia GWO Standard i Refresher — styczeń

Zapra­szamy na pierw­sze w tym roku szko­le­nia GWO. Har­mo­no­gram szkoleń:

 

GWO Basic:

  • 8–9.01 — First Aid
  • 9.01 — Manual Handling
  • 10–11.01 — Wor­king at Heights
  • 12.01 — Fire Awareness

 

GWO Refresher:

  • 24.01 — First Aid + Manual Handling
  • 25.01 — Fire Awareness
  • 26.01 — Wor­king at Heights

 

Zgło­sze­nia na szko­le­nie pro­simy prze­sy­łać na alicja@wertykal.pl. Szcze­góły odno­śnie szko­leń można uzy­skać pod nume­rem tele­fonu 600 947 722. Ser­decz­nie zapraszamy!