WERTYKAL s.c.
ul. Śląska 116
32-080 Zabierzów

tel. +48 12 346 12 18
fax. +48 12 378 94 79
kom. 604 077 427
e – mail: biuro@wertykal.pl

Październik — szkolenia GWO

Zapra­szamy ser­decz­nie na szko­le­nia GWO Basic i Refre­sher w paź­dzier­niku. Roz­kład modu­łów przed­sta­wia się następująco:

 

Refre­sher

  • 11.10 — First Aid + Manual Handling
  • 12.10 — Wor­king at Heights
  • 13.10 — Fire Awareness

 

Basic

  • 16–17.10 — First Aid + Manual Handling
  • 18–19.10 — Wor­king at Heights
  • 20.10 — Fire Awareness

 

 

O szcze­góły pro­simy kon­tak­to­wać się pod nume­rem tele­fonu: 600 947 722 lub mailowo: alicja@wertykal.pl. Zapra­szamy!