WERTYKAL s.c.
ul. Śląska 116
32-080 Zabierzów

tel. +48 12 346 12 18
fax. +48 12 378 94 79
kom. 604 077 427
e – mail: biuro@wertykal.pl

Ośrodek szkoleniowy Wertykal

Pierw­sze szko­le­nia na nowym ośrodku Wer­ty­kal już za nami!
 

Posta­ra­li­śmy się o odtwo­rze­nie rze­czy­wi­stych warun­ków pracy w kon­tro­lo­wa­nym śro­do­wi­sku. W ośrodku można wyko­ny­wać ćwi­cze­nia przez cały rok — bez względu na warunki atmosferyczne.

 

Posia­damy sze­reg sta­no­wisk ćwi­cze­nio­wych, sprzęt do ćwi­czeń, dodat­kowo dys­po­nu­jemy także prze­strze­nią wokół budynku. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje znajdą Pań­stwo w zakładce Opis ośrodka.

 

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszą ofertą szko­leń i odwie­dze­nia naszego nowego ośrodka – wię­cej infor­ma­cji uzy­skają Pań­stwo mailowo alicja@wertykal.pl lub pod nume­rem tele­fonu 600 947 722.