WERTYKAL s.c.
ul. Śląska 116
32-080 Zabierzów

tel. +48 12 346 12 18
fax. +48 12 378 94 79
kom. 604 077 427
e – mail: biuro@wertykal.pl

GWO Standard — sierpień

Zapra­szamy na szko­le­nia GWO w sierpniu.

 

Ter­mi­narz poszcze­gól­nych modu­łów przed­sta­wia się następująco:

 

  • 7–8.08 — First Aid + Manual Han­dling
  • 9–10.08 — Wor­king at Heights
  • 11.08 — Fire Awa­re­ness

 

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje uzy­skają Pań­stwo pod nume­rem tele­fonu 600 947 722 lub mailowo: alicja@wertykal.pl.

 

Ser­decz­nie zapraszamy!