WERTYKAL s.c.
ul. Śląska 116
32-080 Zabierzów

tel. +48 12 346 12 18
fax. +48 12 378 94 79
kom. 604 077 427
e – mail: biuro@wertykal.pl

Dodatkowe szkolenie GWO Refresher — luty/marzec

Poja­wił się dodat­kowy ter­min szko­le­nia GWO Refre­sher w naszym kalen­da­rzu szko­leń. Zachę­camy ser­decz­nie do udziału osoby, któ­rym nie pasuje ter­min mar­cowy i koniecz­nie szybko muszą uzu­peł­nić szkolenie.

 

Edit: Obecny har­mo­no­gram nieco się różni od pier­wot­nego — szko­le­nie zostało prze­su­nięte o jeden dzień wcze­śniej. Pro­simy uwzględ­nić te zmiany w pla­no­wa­niu szkolenia!

 

Aktu­alny harmonogram:

 

  • 27.02 — First Aid + Manual Handling
  • 28.02 — Wor­king at Heights
  • 01.03 — Fire Awareness

 

Szcze­góły uzy­skają Pań­stwo pod nume­rem tele­fonu 600 947 722 oraz mailowo alicja@wertykal.pl.