Analiza ankiet – I kwartał 2018 r. | Wertykal – Szkolenia i prace wysokościowe
WERTYKAL s.c.
ul. Śląska 116
32-080 Zabierzów

tel. +48 12 346 12 18
fax. +48 12 378 94 79
kom. 604 077 427
e – mail: biuro@wertykal.pl

Analiza ankiet — I kwartał 2018 r.

Pod­su­mo­wa­li­śmy ankiety GWO za pierw­szy kwar­tał szko­leń w 2018 r. Chęt­nych zapra­szamy do zapo­zna­nia się z opi­niami naszych Kur­san­tów i ich komen­ta­rzami na temat szko­leń. Ankiety można zna­leźć w zakładce GWO — Sta­ty­styki

 

Nie­zmier­nie nas cie­szy, że szko­le­nia GWO cie­szą się co raz więk­szym zain­te­re­so­wa­niem, a tema­tyka bez­piecz­nej pracy na tur­bi­nach wia­tro­wych jest co raz bar­dziej roz­wi­jana. Dzięki naszym Kur­san­tom i ich opi­niom możemy spra­wić, że nasze szko­le­nia będą jesz­cze lep­sze.