Glo­bal Wind Organisation

Pro­wa­dzimy szko­le­nia GWO prze­zna­czone dla tech­ni­ków tur­bin wia­tro­wych. Ofe­ru­jemy moduły: Work at height, Manual Han­dling, Fire Awa­re­ness, First Aid.
Zaję­cia pro­wa­dzone przez instruk­to­rów z wie­lo­let­nim sta­żem w branży wia­tro­wej. Wię­cej infor­ma­cji w zakładce GWO.

 

We pro­vide GWO tra­inings for wind energy tech­ni­cians (also in English). We offer fol­lo­wing modu­les: Work at height, Manual Han­dling, Fire Awa­re­ness, First Aid.
To find out more, ple­ase read GWO section.

 

 

 

 

 

Szko­le­nia wysokościowe

W kwe­stiach bez­pie­czeń­stwa nie uzna­jemy żad­nych kom­pro­mi­sów, dla­tego też opra­co­wany przez nas zop­ty­ma­li­zo­wany sys­tem szko­leń pro­wa­dzo­nych w opar­ciu o Prze­pisy Bez­pie­czeń­stwa i Higieny Pracy dosto­so­wany jest do potrzeb oraz moż­li­wo­ści naszych Klien­tów. Nasza bogata oferta szko­le­niowa, umoż­li­wia­jąca bez­pieczną pracę na wyso­ko­ści skie­ro­wana jest zarówno do firm jak i osób indy­wi­du­al­nych. Zaję­cia pro­wa­dzone przez wysoko wyspe­cja­li­zo­waną kadrę instruk­to­rów sta­no­wią gwa­ran­cję prze­pro­wa­dze­nia pro­fe­sjo­nal­nego, zgod­nego z aktu­al­nymi nor­mami i prze­pi­sami praw­nymi kursu bez­piecz­nej pracy na wysokości.

Sys­temy asekuracji

Zapew­niamy doradz­two, pro­jek­to­wa­nie oraz mon­taż sta­łych sys­te­mów ase­ku­ra­cyj­nych. W nowo­cze­snym budow­nic­twie insta­lo­wa­nie sta­łych sys­te­mów ase­ku­ra­cji staje się dzi­siaj prak­tycz­nym stan­dar­dem, uła­twia­ją­cym eks­plo­ata­cję obiektu, a także znacz­nie zmniej­sza­ją­cym koszty jego póź­niej­szego utrzy­ma­nia. Zachę­camy do zapo­zna­nia się z naszą kom­plek­sową ofertą doty­czącą sys­te­mów chro­nią­cych przed upad­kiem z wysokości.
Aktualności
 • Dostępność miejsc na szkolenia GWO — październik

  Ser­decz­nie zapra­szamy na szko­le­nia cer­ty­fi­ko­wane GWO w mie­siącu paź­dzier­niku. Szko­le­nia orga­ni­zo­wane są blo­kami modu­ło­wymi trwa­ją­cymi 5 dni.     Dostępne ter­miny:     Tydzień 40   3–4.10 First Aid i Manual Han­dling 5–6.10 Wor­king at Heights 7.10 Fire Awa­re­ness   Tydzień 43   24–25.10 First Aid i Manual Han­dling 26.10 Fire Awa­re­ness 27–28.10 Wor­king at […]

  więcej...
 • Analiza ankiet z szkoleń GWO — II kwartał 2016 r.

  W zakładce GWO — Sta­ty­styki można zna­leźć ana­lizy ankiet ze szko­leń cer­ty­fi­ko­wa­nych GWO z wszyst­kich prze­pro­wa­dza­nych u nas modu­łów: Wor­king at Heights, First Aid, Fire Awa­re­ness i Manual Han­dling.   Ser­decz­nie zapra­szamy do zapo­zna­nia się z opi­niami naszych Kursantów!

  więcej...
 • ŚDM — organizacja pracy firmy Wertykal

  W związku ze zbli­ża­ją­cymi się Świa­to­wymi Dniami Mło­dzieży, które odbędą się mię­dzy 27 a 31 lipca 2016 w Kra­ko­wie pra­gniemy poin­for­mo­wać wszyst­kich Klien­tów o moż­li­wo­ści wystą­pie­nia opóź­nień w reali­za­cji zamó­wień oraz pro­ble­mów w funk­cjo­no­wa­niu naszej firmy.   W tygo­dniu poprze­dza­ją­cym ŚDM, jak rów­nież w cza­sie ich trwa­nia, mogą wystą­pić pro­blemy z dosta­wami zamó­wień. Firma […]

  więcej...
 • Szkolenia GWO w językach angielskim angielskim, rosyjskim, czeskim i węgierskim

  Below you can find an English ver­sion     W naszej ofer­cie szko­leń cer­ty­fi­ko­wa­nych GWO poja­wiły się szko­le­nia dedy­ko­wane dla osób angielsko-, rosyjsko-, cze­sko– i węgier­sko­ję­zycz­nych. Z ofer­tami można się zapo­znać na naszej stro­nie inter­ne­to­wej w zakładce GWO. Zapy­ta­nia o szcze­gó­łowe infor­ma­cje pro­simy kie­ro­wać na adres biuro@wertykal.pl (kon­takt wyłącz­nie w języku angiel­skim). Ser­decz­nie zapra­szamy do […]

  więcej...
 • Aktualizacja Standardu GWO — BST Refresher

    Od 1 marca 2016 r. obo­wią­zują zmie­nione zasady wypi­sy­wa­nia dat cer­ty­fi­ka­tów w ramach szko­leń GWO BST Refre­sher.   Kur­san­tom przy­słu­guje okres dwóch mie­sięcy przed ukoń­cze­niem waż­no­ści cer­ty­fi­katu, który pozwala na utrzy­ma­nie pier­wot­nej daty, od któ­rej liczona jest waż­ność cer­ty­fi­katu. W przy­padku odby­cia szko­le­nia BST Refre­sher wcze­śniej niż dwa mie­siące przed ukoń­cze­niem waż­no­ści, cer­ty­fi­kat wydawany […]

  więcej...