Glo­bal Wind Organisation

Pro­wa­dzimy szko­le­nia GWO prze­zna­czone dla tech­ni­ków tur­bin wia­tro­wych. Ofe­ru­jemy moduły: Work at height, Manual Han­dling, Fire Awa­re­ness, First Aid.
Zaję­cia pro­wa­dzone przez instruk­to­rów z wie­lo­let­nim sta­żem w branży wia­tro­wej. Wię­cej infor­ma­cji w zakładce GWO.

 

We pro­vide GWO tra­inings for wind energy tech­ni­cians (also in English). We offer fol­lo­wing modu­les: Work at height, Manual Han­dling, Fire Awa­re­ness, First Aid.
To find out more, ple­ase read GWO section.

 

 

 

 

 

Szko­le­nia wysokościowe

W kwe­stiach bez­pie­czeń­stwa nie uzna­jemy żad­nych kom­pro­mi­sów, dla­tego też opra­co­wany przez nas zop­ty­ma­li­zo­wany sys­tem szko­leń pro­wa­dzo­nych w opar­ciu o Prze­pisy Bez­pie­czeń­stwa i Higieny Pracy dosto­so­wany jest do potrzeb oraz moż­li­wo­ści naszych Klien­tów. Nasza bogata oferta szko­le­niowa, umoż­li­wia­jąca bez­pieczną pracę na wyso­ko­ści skie­ro­wana jest zarówno do firm jak i osób indy­wi­du­al­nych. Zaję­cia pro­wa­dzone przez wysoko wyspe­cja­li­zo­waną kadrę instruk­to­rów sta­no­wią gwa­ran­cję prze­pro­wa­dze­nia pro­fe­sjo­nal­nego, zgod­nego z aktu­al­nymi nor­mami i prze­pi­sami praw­nymi kursu bez­piecz­nej pracy na wysokości.

Sys­temy asekuracji

Zapew­niamy doradz­two, pro­jek­to­wa­nie oraz mon­taż sta­łych sys­te­mów ase­ku­ra­cyj­nych. W nowo­cze­snym budow­nic­twie insta­lo­wa­nie sta­łych sys­te­mów ase­ku­ra­cji staje się dzi­siaj prak­tycz­nym stan­dar­dem, uła­twia­ją­cym eks­plo­ata­cję obiektu, a także znacz­nie zmniej­sza­ją­cym koszty jego póź­niej­szego utrzy­ma­nia. Zachę­camy do zapo­zna­nia się z naszą kom­plek­sową ofertą doty­czącą sys­te­mów chro­nią­cych przed upad­kiem z wysokości.
Aktualności
 • Analiza ankiet — I kwartał 2018 r.

  Pod­su­mo­wa­li­śmy ankiety GWO za pierw­szy kwar­tał szko­leń w 2018 r. Chęt­nych zapra­szamy do zapo­zna­nia się z opi­niami naszych Kur­san­tów i ich komen­ta­rzami na temat szko­leń. Ankiety można zna­leźć w zakładce GWO — Sta­ty­styki   Nie­zmier­nie nas cie­szy, że szko­le­nia GWO cie­szą się co raz więk­szym zain­te­re­so­wa­niem, a tema­tyka bez­piecz­nej pracy na tur­bi­nach wia­tro­wych jest co […]

  więcej...
 • Szkolenia GWO w czerwcu

  Zapra­szamy ser­decz­nie na czerw­cowe szko­le­nia GWO. Roz­kład modu­łów:   Basic (1 ter­min):   4–5.06 — First Aid 4.06 — Manual Han­dling 6–7.06 — Wor­king at Heights 8.06 — Fire Awa­re­ness   Basic (2 ter­min):   25–26.06 — Wor­king at Heights 27.06 — Fire Awa­re­ness 28–29.06 — First Aid 28.06 — Manual Han­dling   Refre­sher: 18.06 — […]

  więcej...
 • Dodatkowe szkolenie GWO Refresher w maju

  W naszym kalen­da­rzu szko­le­nio­wym poja­wił się dodat­kowy ter­min majowy na szko­le­nie GWO Refer­sher. Roz­kład modu­łów:   Refre­sher   28.05. — Fire Awa­re­ness 29.05 — First Aid i Manual Han­dling 30.05 — Wor­king at Heights   Ser­decz­nie zapra­szamy do udziału w szko­le­niu! O dostęp­ność miejsc można pytać pod nume­rem tele­fonu 600 947 722 lub mailowo alicja@wertykal.pl.

  więcej...
 • Szkolenia GWO w maju

  W maju ter­mi­narz szko­leń GWO przed­sta­wia się nastę­pu­jąco:   Refre­sher: 09.05 — First Aid i Manual Han­dling 10.05 — Wor­king at Heights 11.05 — Fire Awa­re­ness   Stan­dard 14–15.04 — Wor­king at Heights 16–17.04 — First Aid i Manual Han­dling 18.04 — Fire Awa­re­ness     Ser­decz­nie zapra­szamy do zapi­sów! Zapy­ta­nia o dostęp­ność miejsc prosimy […]

  więcej...
 • Zmiana w terminarzu szkoleń GWO na kwiecień

  Nastą­piła nie­wielka zmiana w naszym kalen­da­rzu szko­leń GWO na kwie­cień — zmia­nie ule­gły ter­miny modu­łów Fire Awa­re­ness i Wor­king at Heights. Całość szko­le­nia odbywa się w tych samych dniach co dotych­czas (16–20.04.2018).   Aktu­alny ter­mi­narz:   16 — 17.04 — First Aid + Manual Han­dling 18.04 — Fire Awa­re­ness 19–20.04 — Wor­king at Heights   […]

  więcej...