Glo­bal Wind Organisation

Pro­wa­dzimy szko­le­nia GWO prze­zna­czone dla tech­ni­ków tur­bin wia­tro­wych. Ofe­ru­jemy moduły: Work at height, Manual Han­dling, Fire Awa­re­ness, First Aid.
Zaję­cia pro­wa­dzone przez instruk­to­rów z wie­lo­let­nim sta­żem w branży wia­tro­wej. Wię­cej infor­ma­cji w zakładce GWO.

 

We pro­vide GWO tra­inings for wind energy tech­ni­cians (also in English). We offer fol­lo­wing modu­les: Work at height, Manual Han­dling, Fire Awa­re­ness, First Aid.
To find out more, ple­ase read GWO section.

 

 

 

 

 

Szko­le­nia wysokościowe

W kwe­stiach bez­pie­czeń­stwa nie uzna­jemy żad­nych kom­pro­mi­sów, dla­tego też opra­co­wany przez nas zop­ty­ma­li­zo­wany sys­tem szko­leń pro­wa­dzo­nych w opar­ciu o Prze­pisy Bez­pie­czeń­stwa i Higieny Pracy dosto­so­wany jest do potrzeb oraz moż­li­wo­ści naszych Klien­tów. Nasza bogata oferta szko­le­niowa, umoż­li­wia­jąca bez­pieczną pracę na wyso­ko­ści skie­ro­wana jest zarówno do firm jak i osób indy­wi­du­al­nych. Zaję­cia pro­wa­dzone przez wysoko wyspe­cja­li­zo­waną kadrę instruk­to­rów sta­no­wią gwa­ran­cję prze­pro­wa­dze­nia pro­fe­sjo­nal­nego, zgod­nego z aktu­al­nymi nor­mami i prze­pi­sami praw­nymi kursu bez­piecz­nej pracy na wysokości.

Sys­temy asekuracji

Zapew­niamy doradz­two, pro­jek­to­wa­nie oraz mon­taż sta­łych sys­te­mów ase­ku­ra­cyj­nych. W nowo­cze­snym budow­nic­twie insta­lo­wa­nie sta­łych sys­te­mów ase­ku­ra­cji staje się dzi­siaj prak­tycz­nym stan­dar­dem, uła­twia­ją­cym eks­plo­ata­cję obiektu, a także znacz­nie zmniej­sza­ją­cym koszty jego póź­niej­szego utrzy­ma­nia. Zachę­camy do zapo­zna­nia się z naszą kom­plek­sową ofertą doty­czącą sys­te­mów chro­nią­cych przed upad­kiem z wysokości.
Aktualności
 • Aktualizacja Standardu GWO — BST Refresher

    Od 1 marca 2016 r. obo­wią­zują zmie­nione zasady wypi­sy­wa­nia dat cer­ty­fi­ka­tów w ramach szko­leń GWO BST Refre­sher.   Kur­san­tom przy­słu­guje okres dwóch mie­sięcy przed ukoń­cze­niem waż­no­ści cer­ty­fi­katu, który pozwala na utrzy­ma­nie pier­wot­nej daty, od któ­rej liczona jest waż­ność cer­ty­fi­katu. W przy­padku odby­cia szko­le­nia BST Refre­sher wcze­śniej niż dwa mie­siące przed ukoń­cze­niem waż­no­ści, cer­ty­fi­kat wydawany […]

  więcej...
 • Analizy ankiet z szkoleń GWO — I kwartał 2016 r.

  Ser­decz­nie zapra­szamy do zapo­zna­nia się z opi­niami Kur­san­tów na temat szko­leń cer­ty­fi­ko­wa­nych GWO pro­wa­dzo­nych przez naszych Instruk­to­rów.   Ana­lizy ankiet można zna­leźć w zakładce GWO — Sta­tystki                                                 29.04.2016

  więcej...
 • Nowy katalog produktów asekuracyjnych ABS na rok 2016

  Poja­wił się nowy kata­log pro­duk­tów ABS na rok 2016 w wer­sji pol­sko­ję­zycz­nej. Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z ofertą w zakładce Sys­temy — ABS Lock SYS I-IV.

  więcej...
 • Analizy ankiet ze szkoleń certyfikowanych GWO za rok 2015

  Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z ana­li­zami ano­ni­mo­wych ankiet oraz opi­niami Kur­san­tów uczest­ni­czą­cych w szko­le­niach GWO.   Zestaw ana­liz można zna­leźć w zakładce GWO — Sta­ty­styki     You’re welcome to look thro­ugh our sta­ti­sti­cal ana­ly­sis of ano­ny­mous question­na­ires and Dele­ga­tes opi­nion that par­ti­ci­pa­ted in GWO tra­ining led by our instruc­tors.   Sta­ti­stics can be found […]

  więcej...
 • Aktualizacje w Standardach GWO

  Od 1 grud­nia 2015 będą obo­wią­zy­wać zak­tu­ali­zo­wane wer­sje Stan­dar­dów szko­leń cer­ty­fi­ko­wa­nych GWO.   Aktu­ali­za­cje można prze­śle­dzić na ofi­cjal­nej stro­nie GWO.     GWO will be rele­asing upda­ted ver­sions of GWO Stan­dards. New ver­sions will take effect from Decem­ber 1, 2015.     The upda­ted ver­sions can be found on the offi­cal GWO website.     […]

  więcej...