Glo­bal Wind Organisation

Pro­wa­dzimy szko­le­nia GWO prze­zna­czone dla tech­ni­ków tur­bin wia­tro­wych. Ofe­ru­jemy moduły: Work at height, Manual Han­dling, Fire Awa­re­ness, First Aid.
Zaję­cia pro­wa­dzone przez instruk­to­rów z wie­lo­let­nim sta­żem w branży wia­tro­wej. Wię­cej infor­ma­cji w zakładce GWO.

 

We pro­vide GWO tra­inings for wind energy tech­ni­cians (also in English). We offer fol­lo­wing modu­les: Work at height, Manual Han­dling, Fire Awa­re­ness, First Aid.
To find out more, ple­ase read GWO section.

 

 

 

 

 

Szko­le­nia wysokościowe

W kwe­stiach bez­pie­czeń­stwa nie uzna­jemy żad­nych kom­pro­mi­sów, dla­tego też opra­co­wany przez nas zop­ty­ma­li­zo­wany sys­tem szko­leń pro­wa­dzo­nych w opar­ciu o Prze­pisy Bez­pie­czeń­stwa i Higieny Pracy dosto­so­wany jest do potrzeb oraz moż­li­wo­ści naszych Klien­tów. Nasza bogata oferta szko­le­niowa, umoż­li­wia­jąca bez­pieczną pracę na wyso­ko­ści skie­ro­wana jest zarówno do firm jak i osób indy­wi­du­al­nych. Zaję­cia pro­wa­dzone przez wysoko wyspe­cja­li­zo­waną kadrę instruk­to­rów sta­no­wią gwa­ran­cję prze­pro­wa­dze­nia pro­fe­sjo­nal­nego, zgod­nego z aktu­al­nymi nor­mami i prze­pi­sami praw­nymi kursu bez­piecz­nej pracy na wysokości.

Sys­temy asekuracji

Zapew­niamy doradz­two, pro­jek­to­wa­nie oraz mon­taż sta­łych sys­te­mów ase­ku­ra­cyj­nych. W nowo­cze­snym budow­nic­twie insta­lo­wa­nie sta­łych sys­te­mów ase­ku­ra­cji staje się dzi­siaj prak­tycz­nym stan­dar­dem, uła­twia­ją­cym eks­plo­ata­cję obiektu, a także znacz­nie zmniej­sza­ją­cym koszty jego póź­niej­szego utrzy­ma­nia. Zachę­camy do zapo­zna­nia się z naszą kom­plek­sową ofertą doty­czącą sys­te­mów chro­nią­cych przed upad­kiem z wysokości.
Aktualności
 • Dostępność miejsc na szkolenia GWO — styczeń 2017

    Zapra­szamy na pierw­szy cykl szko­leń cer­ty­fi­ko­wa­nych GWO w nowym roku. Szko­le­nie pla­no­wane jest na 3 tydzień stycz­nia: 16 — 20.01.2017r. Har­mo­no­gram szko­leń:   16–17.01 First Aid i Manual Han­dling 18–19.01 Wor­king at Heights 20.01 Fire Awareness

  więcej...
 • Dostępność miejsc na szkolenia GWO — grudzień

    Ser­decz­nie zapra­szamy na gru­dniowy cykl szko­leń cer­ty­fi­ko­wa­nych GWO. Szko­le­nia będą prze­pro­wa­dzane w 50 tygo­dniu (12 — 16 grud­nia).   Har­mo­no­gram szko­leń:     12.12 Fire Awa­re­ness 13–14.12 First Aid i Manual Han­dling 15–16.12 Wor­king at Heights  

  więcej...
 • Dostępność miejsc na szkolenia GWO — listopad

  W kalen­da­rzu szko­leń na mie­siąc listo­pad poja­wiły się ter­miny szko­leń cer­ty­fi­ko­wa­nych GWO.   Dostępne ter­miny:   Tydzień 45 (blok 4-dniowy)   7–8.11 First Aid, Manual Han­dling i Fire Awa­re­ness 9–10.11 Wor­king at Heights   Tydzień 47 (blok 5-dniowy)   21–22.11 Wor­king at Heights 23.10 Fire Awa­re­ness 24–25.10 First Aid, Manual Han­dling     Ser­decz­nie zapraszamy!

  więcej...
 • Baza danych GWO WINDA

    Uprzej­mie zawia­da­miamy, że Glo­bal Wind Orga­ni­sa­tion wpro­wa­dza zmiany doty­czące reje­stra­cji Kur­san­tów chcą­cych wziąć udział w szko­le­niach cer­ty­fi­ko­wa­nych przez orga­ni­za­cję.   GWO stwo­rzyła bazę danych WINDA słu­żącą do wery­fi­ka­cji Kur­san­tów, któ­rzy odbyli cer­ty­fi­ko­wane szko­le­nia GWO. W obo­wiązku każ­dego Kur­santa będzie stwo­rze­nie konta i wyge­ne­ro­wa­nie oso­bi­stego numeru iden­ty­fi­ka­cyj­nego. Numer ID przy­pi­sy­wany jest jed­no­ra­zowo i jest niezmienny […]

  więcej...
 • Dostępność miejsc na szkolenia GWO — październik

  Ser­decz­nie zapra­szamy na szko­le­nia cer­ty­fi­ko­wane GWO w mie­siącu paź­dzier­niku. Szko­le­nia orga­ni­zo­wane są blo­kami modu­ło­wymi trwa­ją­cymi 5 dni.     Dostępne ter­miny:     Tydzień 40   3–4.10 First Aid i Manual Han­dling 5–6.10 Wor­king at Heights 7.10 Fire Awa­re­ness   Tydzień 43   24–25.10 First Aid i Manual Han­dling 26.10 Fire Awa­re­ness 27–28.10 Wor­king at […]

  więcej...