Glo­bal Wind Organisation

Pro­wa­dzimy szko­le­nia GWO prze­zna­czone dla tech­ni­ków tur­bin wia­tro­wych. Ofe­ru­jemy moduły: Work at height, Manual Han­dling, Fire Awa­re­ness, First Aid.
Zaję­cia pro­wa­dzone przez instruk­to­rów z wie­lo­let­nim sta­żem w branży wia­tro­wej. Wię­cej infor­ma­cji w zakładce GWO.

 

We pro­vide GWO tra­inings for wind energy tech­ni­cians (also in English). We offer fol­lo­wing modu­les: Work at height, Manual Han­dling, Fire Awa­re­ness, First Aid.
To find out more, ple­ase read GWO section.

 

 

 

 

 

Szko­le­nia wysokościowe

W kwe­stiach bez­pie­czeń­stwa nie uzna­jemy żad­nych kom­pro­mi­sów, dla­tego też opra­co­wany przez nas zop­ty­ma­li­zo­wany sys­tem szko­leń pro­wa­dzo­nych w opar­ciu o Prze­pisy Bez­pie­czeń­stwa i Higieny Pracy dosto­so­wany jest do potrzeb oraz moż­li­wo­ści naszych Klien­tów. Nasza bogata oferta szko­le­niowa, umoż­li­wia­jąca bez­pieczną pracę na wyso­ko­ści skie­ro­wana jest zarówno do firm jak i osób indy­wi­du­al­nych. Zaję­cia pro­wa­dzone przez wysoko wyspe­cja­li­zo­waną kadrę instruk­to­rów sta­no­wią gwa­ran­cję prze­pro­wa­dze­nia pro­fe­sjo­nal­nego, zgod­nego z aktu­al­nymi nor­mami i prze­pi­sami praw­nymi kursu bez­piecz­nej pracy na wysokości.

Sys­temy asekuracji

Zapew­niamy doradz­two, pro­jek­to­wa­nie oraz mon­taż sta­łych sys­te­mów ase­ku­ra­cyj­nych. W nowo­cze­snym budow­nic­twie insta­lo­wa­nie sta­łych sys­te­mów ase­ku­ra­cji staje się dzi­siaj prak­tycz­nym stan­dar­dem, uła­twia­ją­cym eks­plo­ata­cję obiektu, a także znacz­nie zmniej­sza­ją­cym koszty jego póź­niej­szego utrzy­ma­nia. Zachę­camy do zapo­zna­nia się z naszą kom­plek­sową ofertą doty­czącą sys­te­mów chro­nią­cych przed upad­kiem z wysokości.
Aktualności
 • Szkolenia GWO Standard i Refresher — styczeń

  Zapra­szamy na pierw­sze w tym roku szko­le­nia GWO. Har­mo­no­gram szko­leń:   GWO Basic: 8–9.01 — First Aid 9.01 — Manual Han­dling 10–11.01 — Wor­king at Heights 12.01 — Fire Awa­re­ness   GWO Refre­sher: 24.01 — First Aid + Manual Han­dling 25.01 — Fire Awa­re­ness 26.01 — Wor­king at Heights   Zgło­sze­nia na szko­le­nie pro­simy prze­sy­łać na […]

  więcej...
 • Analizy ankiet GWO 2017

  Ser­decz­nie zapra­szamy do zapo­zna­nia się z opi­niami kur­san­tów na temat szko­leń GWO pro­wa­dzo­nych w naszym ośrodku. Zachę­camy tym samym do uczest­ni­cze­nia w szko­le­niach. O szcze­góły można pytać pod nume­rem tele­fonu 600 947 722 lub mailowo alicja@wertykal.pl   Ankiety można zna­leźć w Sta­ty­sty­kach GWO.

  więcej...
 • Szkolenia GWO na grudzień (Standard + Refresher)

  Ser­decz­nie zapra­szamy na ostat­nie szko­le­nie GWO w tym roku.   Szko­le­nia będą się odby­wać w nastę­pu­ją­cych ter­mi­nach:   Stan­dard (50 tydzień) 11–12.12 — First Aid + Manual Han­dling 13–14.12 -  Wor­king at Heights 15.12 — Fire Awa­re­ness     Refre­sher (51 tydzień) 19.12 — First Aid + Manual Han­dling 20.12 — Wor­king at Heights 21.12 […]

  więcej...
 • Szkolenia GWO — listopad

  Ser­decz­nie zapra­szamy na szko­le­nia GWO w wer­sji Stan­dard i Refre­sher. Roz­kład szko­leń przed­sta­wia się nastę­pu­jąco:   GWO Stan­dard (6–10.11) First Aid i Manual Han­dling — 6–7.11 Wor­king at Heights — 8–9.11 Fire Awa­re­ness — 10.11     GWO Refre­sher (22–24.11) First Aid i Manual Han­dling — 22.11 Fire Awa­re­ness — 23.11 Wor­king at Heights — 24.11   O dostępność […]

  więcej...
 • Ośrodek szkoleniowy Wertykal

  Pierw­sze szko­le­nia na nowym ośrodku Wer­ty­kal już za nami!   Posta­ra­li­śmy się o odtwo­rze­nie rze­czy­wi­stych warun­ków pracy w kon­tro­lo­wa­nym śro­do­wi­sku. W ośrodku można wyko­ny­wać ćwi­cze­nia przez cały rok — bez względu na warunki atmos­fe­ryczne.   Posia­damy sze­reg sta­no­wisk ćwi­cze­nio­wych, sprzęt do ćwi­czeń, dodat­kowo dys­po­nu­jemy także prze­strze­nią wokół budynku. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje znajdą Pań­stwo w zakładce Opis […]

  więcej...