Glo­bal Wind Organisation

Pro­wa­dzimy szko­le­nia GWO prze­zna­czone dla tech­ni­ków tur­bin wia­tro­wych. Ofe­ru­jemy moduły: Work at height, Manual Han­dling, Fire Awa­re­ness, First Aid.
Zaję­cia pro­wa­dzone przez instruk­to­rów z wie­lo­let­nim sta­żem w branży wia­tro­wej. Wię­cej infor­ma­cji w zakładce GWO.

 

We pro­vide GWO tra­inings for wind energy tech­ni­cians (also in English). We offer fol­lo­wing modu­les: Work at height, Manual Han­dling, Fire Awa­re­ness, First Aid.
To find out more, ple­ase read GWO section.

 

 

 

 

 

Szko­le­nia wysokościowe

W kwe­stiach bez­pie­czeń­stwa nie uzna­jemy żad­nych kom­pro­mi­sów, dla­tego też opra­co­wany przez nas zop­ty­ma­li­zo­wany sys­tem szko­leń pro­wa­dzo­nych w opar­ciu o Prze­pisy Bez­pie­czeń­stwa i Higieny Pracy dosto­so­wany jest do potrzeb oraz moż­li­wo­ści naszych Klien­tów. Nasza bogata oferta szko­le­niowa, umoż­li­wia­jąca bez­pieczną pracę na wyso­ko­ści skie­ro­wana jest zarówno do firm jak i osób indy­wi­du­al­nych. Zaję­cia pro­wa­dzone przez wysoko wyspe­cja­li­zo­waną kadrę instruk­to­rów sta­no­wią gwa­ran­cję prze­pro­wa­dze­nia pro­fe­sjo­nal­nego, zgod­nego z aktu­al­nymi nor­mami i prze­pi­sami praw­nymi kursu bez­piecz­nej pracy na wysokości.

Sys­temy asekuracji

Zapew­niamy doradz­two, pro­jek­to­wa­nie oraz mon­taż sta­łych sys­te­mów ase­ku­ra­cyj­nych. W nowo­cze­snym budow­nic­twie insta­lo­wa­nie sta­łych sys­te­mów ase­ku­ra­cji staje się dzi­siaj prak­tycz­nym stan­dar­dem, uła­twia­ją­cym eks­plo­ata­cję obiektu, a także znacz­nie zmniej­sza­ją­cym koszty jego póź­niej­szego utrzy­ma­nia. Zachę­camy do zapo­zna­nia się z naszą kom­plek­sową ofertą doty­czącą sys­te­mów chro­nią­cych przed upad­kiem z wysokości.
Aktualności
 • Szkolenia GWO Refresher — czerwiec

  W kalen­da­rzu szko­leń poja­wiły się ter­miny szko­leń GWO Refre­sher na czer­wiec. Ser­decz­nie zapra­szamy do zapo­zna­nia się z ter­mi­nami:   – 12 czerwca — Wor­king at Heights – 13 czerwca — First Aid + Manual Han­dling  – 14 czer­wiec — Fire Awa­re­ness   O dostęp­ność miejsc i bar­dziej szcze­gó­łowe infor­ma­cje pro­simy o kon­takt pod adre­sem alicja@wertykal.pl […]

  więcej...
 • GWO Standard — maj

  Ser­decz­nie zapra­szamy na szko­le­nia GWO Stan­dard w maju.   Har­mo­no­gram modu­łów:   22–23.05 -  First Aid 22.05 — Fire Awa­re­ness 23.05 — Manual Han­dling 24–25.05 — Wor­king at Heights   Szcze­gó­łowe infor­ma­cje na temat poszcze­gól­nych modu­łów można uzy­skać mailowo pod adre­sem alicja@wertykal.pl lub pod nume­rem tele­fonu 600 947 722.

  więcej...
 • GWO Refresher — maj

  Ser­decz­nie zapra­szamy na szko­le­nia GWO Refre­sher w maju. Har­mo­no­gram modu­łów: — 22.05 — Fire Awa­re­ness — 23.05 — First Aid i Manual Han­dling — 24.05 — Wor­king at Heights   O szcze­góły doty­czące poszcze­gól­nych modu­łów pro­simy kon­tak­to­wać się pod adre­sem alicja@wertykal.pl lub tele­fo­nicz­nie 600 947 722.

  więcej...
 • Szkolenia GWO — maj

  W maju har­mo­no­gram szko­leń GWO stan­dard przed­sta­wia się nastę­pu­jąco:   15–16.05 — First Aid + Manual Han­dling 17–18.05 — Wor­king at Heights 19.05 — First Aid   O szcze­gó­łowe infor­ma­cje w spra­wie szko­leń pro­szę kie­ro­wać się pod adre­sem alicja@wertykal.pl lub pod nume­rem tele­fonu 600 947 722.   Zapraszamy!

  więcej...
 • Szkolenia GWO — kwiecień

  W ostatni tydzień kwiet­nia zor­ga­ni­zo­wane zostaną stan­dar­dowe szko­le­nia GWO.   Har­mo­no­gram modu­łów:   24 i 26.05 — Wor­king at Heights 25.5 — Fire Awa­re­ness 27–28.05 — First Aid i Fire Awa­re­ness   O kon­takt w spra­wie szko­leń pro­simy kie­ro­wać się pod adre­sem alicja@wertykal.pl lub pod nume­rem tele­fonu 600 947 722 Zapraszamy!  

  więcej...