Glo­bal Wind Organisation

Pro­wa­dzimy szko­le­nia GWO prze­zna­czone dla tech­ni­ków tur­bin wia­tro­wych. Ofe­ru­jemy moduły: Work at height, Manual Han­dling, Fire Awa­re­ness, First Aid.
Zaję­cia pro­wa­dzone przez instruk­to­rów z wie­lo­let­nim sta­żem w branży wia­tro­wej. Wię­cej infor­ma­cji w zakładce GWO.

 

We pro­vide GWO tra­inings for wind energy tech­ni­cians (also in English). We offer fol­lo­wing modu­les: Work at height, Manual Han­dling, Fire Awa­re­ness, First Aid.
To find out more, ple­ase read GWO section.

 

 

 

 

 

Szko­le­nia wysokościowe

W kwe­stiach bez­pie­czeń­stwa nie uzna­jemy żad­nych kom­pro­mi­sów, dla­tego też opra­co­wany przez nas zop­ty­ma­li­zo­wany sys­tem szko­leń pro­wa­dzo­nych w opar­ciu o Prze­pisy Bez­pie­czeń­stwa i Higieny Pracy dosto­so­wany jest do potrzeb oraz moż­li­wo­ści naszych Klien­tów. Nasza bogata oferta szko­le­niowa, umoż­li­wia­jąca bez­pieczną pracę na wyso­ko­ści skie­ro­wana jest zarówno do firm jak i osób indy­wi­du­al­nych. Zaję­cia pro­wa­dzone przez wysoko wyspe­cja­li­zo­waną kadrę instruk­to­rów sta­no­wią gwa­ran­cję prze­pro­wa­dze­nia pro­fe­sjo­nal­nego, zgod­nego z aktu­al­nymi nor­mami i prze­pi­sami praw­nymi kursu bez­piecz­nej pracy na wysokości.

Sys­temy asekuracji

Zapew­niamy doradz­two, pro­jek­to­wa­nie oraz mon­taż sta­łych sys­te­mów ase­ku­ra­cyj­nych. W nowo­cze­snym budow­nic­twie insta­lo­wa­nie sta­łych sys­te­mów ase­ku­ra­cji staje się dzi­siaj prak­tycz­nym stan­dar­dem, uła­twia­ją­cym eks­plo­ata­cję obiektu, a także znacz­nie zmniej­sza­ją­cym koszty jego póź­niej­szego utrzy­ma­nia. Zachę­camy do zapo­zna­nia się z naszą kom­plek­sową ofertą doty­czącą sys­te­mów chro­nią­cych przed upad­kiem z wysokości.
Aktualności
 • GWO Standard — sierpień

  Zapra­szamy na szko­le­nia GWO w sierp­niu.   Ter­mi­narz poszcze­gól­nych modu­łów przed­sta­wia się nastę­pu­jąco:   7–8.08 — First Aid + Manual Han­dling 9–10.08 — Wor­king at Heights 11.08 — Fire Awa­re­ness   Szcze­gó­łowe infor­ma­cje uzy­skają Pań­stwo pod nume­rem tele­fonu 600 947 722 lub mailowo: alicja@wertykal.pl.   Ser­decz­nie zapraszamy!

  więcej...
 • Analizy ankiet ze szkoleń GWO

  Wyko­na­li­śmy pod­su­mo­wa­nie ankiet za szko­le­nia cer­ty­fi­ko­wane GWO — za kwar­tał I i II 2017r. Ponadto, zesta­wi­li­śmy oceny i opi­nie naszych Kur­san­tów za rok 2016, roz­dzie­la­jąc oceny na poszcze­gólne moduły.   Ser­decz­nie zapra­szamy do zapo­zna­nia się ze sta­ty­sty­kami i opi­niami Kur­san­tów na temat pro­wa­dzo­nych przez nas szko­leń — zakładka GWO — Sta­ty­styki. Oceny i komen­ta­rze pochodzą […]

  więcej...
 • Szkolenia GWO Standard — lipiec

  Zapra­szamy na cykl szko­leń GWO Stan­dard w lipcu.   Har­mo­no­gram modu­łów roz­kłada się nastę­pu­jąco:   17–18.07 — Wor­king at Heights 19–20.07 — First Aid + Manual Han­dling 21.07 — Fire Awa­re­ness   Zapy­ta­nie w spra­wie dostęp­no­ści miejsc pro­simy kie­ro­wać pod nume­rem tele­fonu 600 947 722 lub mailowo na adres alicja@wertykal.pl.   Zapraszamy!

  więcej...
 • GWO Refresher — lipiec

  Ser­decz­nie zapra­szamy na szko­le­nia Refre­sher GWO!   Roz­kład modu­łów przed­sta­wia się nastę­pu­jąco:   4.07.2017 — First Aid + Manual Han­dling 5.07.2017 — Wor­king at Heights 6.07.2017 — Fire Awa­re­ness   O dostęp­ność miejsc i szcze­gó­łowe infor­ma­cje pro­simy o kon­takt pod adre­sem alicja@wertykal.pl lub nume­rem tele­fonu 600 947 722   Ser­decz­nie zapraszamy!

  więcej...
 • Szkolenia GWO Refresher — czerwiec

  W kalen­da­rzu szko­leń poja­wiły się ter­miny szko­leń GWO Refre­sher na czer­wiec. Ser­decz­nie zapra­szamy do zapo­zna­nia się z ter­mi­nami:   – 12 czerwca — Wor­king at Heights – 13 czerwca — First Aid + Manual Han­dling  – 14 czer­wiec — Fire Awa­re­ness   O dostęp­ność miejsc i bar­dziej szcze­gó­łowe infor­ma­cje pro­simy o kon­takt pod adre­sem alicja@wertykal.pl […]

  więcej...