Glo­bal Wind Organisation

Pro­wa­dzimy szko­le­nia GWO prze­zna­czone dla tech­ni­ków tur­bin wia­tro­wych. Ofe­ru­jemy moduły: Work at height, Manual Han­dling, Fire Awa­re­ness, First Aid.
Zaję­cia pro­wa­dzone przez instruk­to­rów z wie­lo­let­nim sta­żem w branży wia­tro­wej. Wię­cej infor­ma­cji w zakładce GWO.

 

We pro­vide GWO tra­inings for wind energy tech­ni­cians (also in English). We offer fol­lo­wing modu­les: Work at height, Manual Han­dling, Fire Awa­re­ness, First Aid.
To find out more, ple­ase read GWO section.

 

 

 

 

 

Szko­le­nia wysokościowe

W kwe­stiach bez­pie­czeń­stwa nie uzna­jemy żad­nych kom­pro­mi­sów, dla­tego też opra­co­wany przez nas zop­ty­ma­li­zo­wany sys­tem szko­leń pro­wa­dzo­nych w opar­ciu o Prze­pisy Bez­pie­czeń­stwa i Higieny Pracy dosto­so­wany jest do potrzeb oraz moż­li­wo­ści naszych Klien­tów. Nasza bogata oferta szko­le­niowa, umoż­li­wia­jąca bez­pieczną pracę na wyso­ko­ści skie­ro­wana jest zarówno do firm jak i osób indy­wi­du­al­nych. Zaję­cia pro­wa­dzone przez wysoko wyspe­cja­li­zo­waną kadrę instruk­to­rów sta­no­wią gwa­ran­cję prze­pro­wa­dze­nia pro­fe­sjo­nal­nego, zgod­nego z aktu­al­nymi nor­mami i prze­pi­sami praw­nymi kursu bez­piecz­nej pracy na wysokości.

Sys­temy asekuracji

Zapew­niamy doradz­two, pro­jek­to­wa­nie oraz mon­taż sta­łych sys­te­mów ase­ku­ra­cyj­nych. W nowo­cze­snym budow­nic­twie insta­lo­wa­nie sta­łych sys­te­mów ase­ku­ra­cji staje się dzi­siaj prak­tycz­nym stan­dar­dem, uła­twia­ją­cym eks­plo­ata­cję obiektu, a także znacz­nie zmniej­sza­ją­cym koszty jego póź­niej­szego utrzy­ma­nia. Zachę­camy do zapo­zna­nia się z naszą kom­plek­sową ofertą doty­czącą sys­te­mów chro­nią­cych przed upad­kiem z wysokości.
Aktualności
 • Szkolenia GWO — ostatni tydzień marca

  Infor­ma­cja z ostat­niej chwili!   W przy­szłym tygo­dniu (27–30.03) orga­ni­zu­jemy stan­dar­dowe szko­le­nia cer­ty­fi­ko­wane GWO. Har­mo­no­gram modu­łów roz­kłada się nastę­pu­jąco:   27–28.03 — Wor­king at Heights 29–30.03 — First Aid + Manual Han­dling 30.03 — Fire Awa­re­ness   O szcze­gó­łowe infor­ma­cje pro­simy się kon­tak­to­wać pod nume­rem tele­fonu: 600 947 722 lub mailem alicja@wertykal.pl. Ser­decz­nie zapraszamy!

  więcej...
 • Szkolenie GWO — kwiecień 2017

      W kalen­da­rzu szko­leń poja­wiły się ter­miny stan­dar­do­wych szko­leń GWO na kwie­cień. Ser­decz­nie zapra­szamy do zapo­zna­nia się z ter­mi­nami:     – 10–11 kwiet­nia — First Aid i Manual Han­dling – 12 kwiet­nia — Fire Awa­re­ness – 13–14 kwiet­nia — Wor­king at Heights     O dostęp­ność miejsc i bar­dziej szcze­gó­łowe infor­ma­cje pro­simy o […]

  więcej...
 • Szkolenie GWO — marzec 2017

  Ser­decz­nie zapra­szamy na szko­le­nie GWO w mie­siącu marcu.   Pakiet czte­rech modu­łów odbę­dzie się w 11 tygo­dniu (13–17 marca 2017r.).   Har­mo­no­gram szko­leń: — 13–14.03. — First Aid i Manual Han­dling – 15–16.03. — Wor­king at Heights – 17.03. — Fire Awa­re­ness   Zapraszamy!

  więcej...
 • Szkolenia GWO — luty 2017

  W luto­wym kalen­da­rzu szko­le­nio­wym poja­wiły się ter­miny szko­leń GWO.    Orga­ni­zo­wane są szko­le­nia zarówno w for­mie stan­dar­do­wej, jak i odświe­ża­ją­cej szko­le­nie.     Har­mo­no­gam szko­leń: GWO Refre­sher (ponie­dzia­łek — środa):   — 6 lutego — First Aid i Manual Han­dling — 7 lutego — Wor­king at Heights — 8 lutego — Fire Awa­re­ness GWO […]

  więcej...
 • Analiza ankiet GWO za szkolenia z III i IV kwartału 2016 r.

    Ser­decz­nie zapra­szamy do zapo­zna­nia się z opi­niami Kur­san­tów na temat szko­leń GWO pro­wa­dzo­nych przez naszych instruk­to­rów. W zesta­wie­niu znaj­dzie­cie Pań­stwo m.in. infor­ma­cje o tym, czy szko­le­nia zostały prze­pro­wa­dzone w spo­sób pro­fe­sjo­nalny, czy speł­niły mery­to­ryczne ocze­ki­wa­nia Kur­san­tów oraz czy posze­rzyły ich dotych­cza­sową wie­dzę nt. bez­pie­czeń­stwa w pracy na tubi­nach wia­tro­wych.   Pod­su­mo­wa­nie ankiet można znaleźć […]

  więcej...