Glo­bal Wind Organisation

Pro­wa­dzimy szko­le­nia GWO prze­zna­czone dla tech­ni­ków tur­bin wia­tro­wych. Ofe­ru­jemy moduły: Work at height, Manual Han­dling, Fire Awa­re­ness, First Aid.
Zaję­cia pro­wa­dzone przez instruk­to­rów z wie­lo­let­nim sta­żem w branży wia­tro­wej. Wię­cej infor­ma­cji w zakładce GWO.

 

We pro­vide GWO tra­inings for wind energy tech­ni­cians (also in English). We offer fol­lo­wing modu­les: Work at height, Manual Han­dling, Fire Awa­re­ness, First Aid.
To find out more, ple­ase read GWO section.

 

 

 

 

 

Szko­le­nia wysokościowe

W kwe­stiach bez­pie­czeń­stwa nie uzna­jemy żad­nych kom­pro­mi­sów, dla­tego też opra­co­wany przez nas zop­ty­ma­li­zo­wany sys­tem szko­leń pro­wa­dzo­nych w opar­ciu o Prze­pisy Bez­pie­czeń­stwa i Higieny Pracy dosto­so­wany jest do potrzeb oraz moż­li­wo­ści naszych Klien­tów. Nasza bogata oferta szko­le­niowa, umoż­li­wia­jąca bez­pieczną pracę na wyso­ko­ści skie­ro­wana jest zarówno do firm jak i osób indy­wi­du­al­nych. Zaję­cia pro­wa­dzone przez wysoko wyspe­cja­li­zo­waną kadrę instruk­to­rów sta­no­wią gwa­ran­cję prze­pro­wa­dze­nia pro­fe­sjo­nal­nego, zgod­nego z aktu­al­nymi nor­mami i prze­pi­sami praw­nymi kursu bez­piecz­nej pracy na wysokości.

Sys­temy asekuracji

Zapew­niamy doradz­two, pro­jek­to­wa­nie oraz mon­taż sta­łych sys­te­mów ase­ku­ra­cyj­nych. W nowo­cze­snym budow­nic­twie insta­lo­wa­nie sta­łych sys­te­mów ase­ku­ra­cji staje się dzi­siaj prak­tycz­nym stan­dar­dem, uła­twia­ją­cym eks­plo­ata­cję obiektu, a także znacz­nie zmniej­sza­ją­cym koszty jego póź­niej­szego utrzy­ma­nia. Zachę­camy do zapo­zna­nia się z naszą kom­plek­sową ofertą doty­czącą sys­te­mów chro­nią­cych przed upad­kiem z wysokości.
Aktualności
 • Dodatkowe szkolenie GWO Refresher — luty/marzec

  Poja­wił się dodat­kowy ter­min szko­le­nia GWO Refre­sher w naszym kalen­da­rzu szko­leń. Zachę­camy ser­decz­nie do udziału osoby, któ­rym nie pasuje ter­min mar­cowy i koniecz­nie szybko muszą uzu­peł­nić szko­le­nie.   Edit: Obecny har­mo­no­gram nieco się różni od pier­wot­nego — szko­le­nie zostało prze­su­nięte o jeden dzień wcze­śniej. Pro­simy uwzględ­nić te zmiany w pla­no­wa­niu szko­le­nia!   Aktu­alny harmonogram:   […]

  więcej...
 • Szkolenie GWO — marzec — zmiany

  Zapra­szamy ser­decz­nie na szko­le­nia GWO Basic i Refre­sher w marcu. Pro­simy zwró­cić uwagę na to, że roz­kład modu­łów uległ nie­wiel­kiej zmia­nie wzglę­dem pier­wot­nych dat.   Aktu­alny har­mo­no­gram szko­leń:   BASIC   05–06.03 — First Aid 06.03 — Manual Han­dling 07.03 — Fire Awa­re­ness 08–09.03 — Wor­king at Heights   REFRESHER   12.03 — Fire Awa­re­ness 13.03 — […]

  więcej...
 • Zmiana adresu biura

  W związku ze zmianą loka­li­za­cji biura zmia­nie ulega rów­nież adres sie­dziby Wer­ty­kal. Aktu­alny adres to:     ul. Łąkowa 1 32–080 Zabie­rzów     Wszelką kore­spon­den­cję pocz­tową i prze­syłki kurier­skie pro­simy kie­ro­wać na powyż­szy adres. Adresy mailowe oraz numery tele­fo­nów pozo­stają bez zmian.      Dane do fak­tury rów­nież pozo­stają nie­zmienne:   P.H.U. WERTYKAL s.c. Jan Lipiarski, […]

  więcej...
 • Szkolenia GWO — luty

  Zapra­szamy ser­decz­nie na szko­le­nia GWO Basic i Refre­sher w lutym.   Har­mo­no­gram szko­leń:   GWO BASIC: 5–6.02 — First Aid 6.02 — Manual Han­dling 7–8.02 — Wor­king at Heights 9.02 — Fire Awa­re­ness   GWO Refre­sher: 14.02 — First Aid 14.02 — Manual Han­dling 15.02 — Wor­king at Heights 16.02 — Fire Awa­re­ness   Na szko­le­nia można się […]

  więcej...
 • Szkolenia GWO Standard i Refresher — styczeń

  Zapra­szamy na pierw­sze w tym roku szko­le­nia GWO. Har­mo­no­gram szko­leń:   GWO Basic: 8–9.01 — First Aid 9.01 — Manual Han­dling 10–11.01 — Wor­king at Heights 12.01 — Fire Awa­re­ness   GWO Refre­sher: 24.01 — First Aid + Manual Han­dling 25.01 — Fire Awa­re­ness 26.01 — Wor­king at Heights   Zgło­sze­nia na szko­le­nie pro­simy prze­sy­łać na […]

  więcej...