Glo­bal Wind Organisation

Pro­wa­dzimy szko­le­nia GWO prze­zna­czone dla tech­ni­ków tur­bin wia­tro­wych. Ofe­ru­jemy moduły: Work at height, Manual Han­dling, Fire Awa­re­ness, First Aid.
Zaję­cia pro­wa­dzone przez instruk­to­rów z wie­lo­let­nim sta­żem w branży wia­tro­wej. Wię­cej infor­ma­cji w zakładce GWO.

 

We pro­vide GWO tra­inings for wind energy tech­ni­cians (also in English). We offer fol­lo­wing modu­les: Work at height, Manual Han­dling, Fire Awa­re­ness, First Aid.
To find out more, ple­ase read GWO section.

 

 

 

 

 

Szko­le­nia wysokościowe

W kwe­stiach bez­pie­czeń­stwa nie uzna­jemy żad­nych kom­pro­mi­sów, dla­tego też opra­co­wany przez nas zop­ty­ma­li­zo­wany sys­tem szko­leń pro­wa­dzo­nych w opar­ciu o Prze­pisy Bez­pie­czeń­stwa i Higieny Pracy dosto­so­wany jest do potrzeb oraz moż­li­wo­ści naszych Klien­tów. Nasza bogata oferta szko­le­niowa, umoż­li­wia­jąca bez­pieczną pracę na wyso­ko­ści skie­ro­wana jest zarówno do firm jak i osób indy­wi­du­al­nych. Zaję­cia pro­wa­dzone przez wysoko wyspe­cja­li­zo­waną kadrę instruk­to­rów sta­no­wią gwa­ran­cję prze­pro­wa­dze­nia pro­fe­sjo­nal­nego, zgod­nego z aktu­al­nymi nor­mami i prze­pi­sami praw­nymi kursu bez­piecz­nej pracy na wysokości.

Sys­temy asekuracji

Zapew­niamy doradz­two, pro­jek­to­wa­nie oraz mon­taż sta­łych sys­te­mów ase­ku­ra­cyj­nych. W nowo­cze­snym budow­nic­twie insta­lo­wa­nie sta­łych sys­te­mów ase­ku­ra­cji staje się dzi­siaj prak­tycz­nym stan­dar­dem, uła­twia­ją­cym eks­plo­ata­cję obiektu, a także znacz­nie zmniej­sza­ją­cym koszty jego póź­niej­szego utrzy­ma­nia. Zachę­camy do zapo­zna­nia się z naszą kom­plek­sową ofertą doty­czącą sys­te­mów chro­nią­cych przed upad­kiem z wysokości.
Aktualności
 • Wrześniowe szkolenia GWO Refresher

  Do wrze­śnio­wego kalen­da­rza szko­leń dokła­damy jesz­cze odświe­że­nia GWO. Chęt­nych zapra­szamy w dniach 19–21.09 (środa-piątek):   19.09 — Fire Awa­re­ness 20.09 — First Aid + Manual Han­dling 21.09 — Wor­king at Heights   Zapisy na szko­le­nia przyj­muje Ali­cja pod nume­rem tele­fonu 600 947 722 lub mailowo alicja@wertykal.pl. Ser­decz­nie zapraszamy!

  więcej...
 • Szkolenie GWO Standard we wrześniu

  Zapra­szamy wszyst­kich chęt­nych na szko­le­nia GWO w wer­sji stan­dar­do­wej!   Szko­le­nia odbędą się w dniach 10–14 wrze­śnia. Roz­kład modu­łów:   10–11.09 — Wor­king at Heights 12–13.09 — First Aid + Manual Han­dling 14.09 — Fire Awa­re­ness   Zain­te­re­so­wane osoby pro­simy o kon­takt z Ali­cją pod nume­rem tele­fonu 600 947 722 lub mailowo alicja@wertykal.pl. Zapraszamy!

  więcej...
 • Szkolenia GWO — sierpień

  Zapra­szamy ser­decz­nie chęt­nych na szko­le­nia GWO w sierp­niu. Roz­kład modu­łów:   Refre­sher: 08.08 — First Aid + Manual Han­dling 09.08 — Wor­king at Heights 10.08 — Fire Awa­re­ness 11.08 — Sea Survi­val   Basic: 20–21.08 — First Aid + Manual Han­dling 22–23.08 — Wor­king at Heights 24.08 — Fire Awa­re­ness 24–25.08 — Sea Survival   […]

  więcej...
 • Szkolenie Sea Survial — lipiec

  Kolejne szko­le­nie GWO Sea Survi­val przed nami!   Ter­min szko­le­nia: 23–24.07.2018r.   Zapra­szamy zain­te­re­so­wa­nych do zapi­sów — wszel­kie szcze­gó­łowe infor­ma­cje można uzy­skać pod nume­rem tele­fonu 600 947 427 lub mailowo alicja@wertykal.pl

  więcej...
 • Analiza ankiet — II kwartał 2018

  Zapra­szamy chęt­nych do prze­gląd­nię­cia opnii innych Kur­san­tów na temat naszych szko­leń GWO.   Zesta­wie­nie ana­liz ankiet można zna­leźć w GWO — Statystyki.  

  więcej...